Asociaţia de caritate din Armata Romaniei CAMARAZII - Implica-te si tu...

 

FORMULAR 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România

 

  Cine trebuie să depună această declaraţie

  Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

  • Activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală.

  • Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile – realizată în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

  • Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real

  • Piscicultură

  • Silvicultură

  • Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

  • Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen – pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

  Termen de depunere

  Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai.

  Declaraţia de completează în două exemplare, iar originalul de depune la:

  1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de  domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  2. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
  • venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  • venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

  c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b).

  Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse.

  Vedeţi adresele organelor fiscale locale pe website-ul ANAF.

  Descărcă AICI Formularul 200

  Pentru a direcţiona cei 2% trebuie să completaţi rubrica corespunzătoare (Secţiunea. III pct.2) din formularul 200 şi să îl depuneţi până la 25 mai. În cazul în care nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit nu vă faceţi griji. Va fi calculata de către organele fiscale. Plata sponsorizării către organizaţiile non-profit se face de către autorităţile fiscale.

  Anul:

  2014 (anul anterior, pentru care deja s-a plătit impozitul)

  Denumire entitate nonprofit:

  Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII

  Cod de identificare fiscală:

  23988586

  Cont bancar (IBAN):

  RO90RNCB0081101381270001

   

Implica-te...


© 2017 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 19.11.2017