Ziua Națională a României (Military Parade on the National Day of Romania)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, generalul ªtefan Dãnilã, la videoteleconferinþa cu militarii români din detaºamentele dislocate în teatrele de operaþii - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence Minister Mircea Duºa and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, at the videoconference with the Romanian soldiers deployed in theaters of operations)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul Ștefan Dănilă, la videoteleconferința cu militarii români din detașamentele dislocate în teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence Minister Mircea Dușa and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, at the videoconference with the Romanian soldiers deployed in theaters of operations)