General Ludovic Mircescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
30.03.1926-03.06.1927
General Gh. Mardarescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.04.1922-29.03.1926
General Stefan Holban 
Ministru de Razboi (Minister of War)
17.12.1921-18.01.1922
General Ludovic Mircescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
30.03.1926-03.06.1927
Vizualizat: 3600 ori.
General Gh. Mardarescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.04.1922-29.03.1926
Vizualizat: 3667 ori.
General Stefan Holban
Ministru de Razboi (Minister of War)
17.12.1921-18.01.1922
Vizualizat: 3583 ori.
General Traian Mosoiu
Ministru de Razboi (Minister of War)
02.03.1920-12.03.1920
General Ioan Rascanu
Ministru de Razboi (Minister of War)
27.09.1919-01.03.1920;12.03.1920-15.12.1921
General Arthur Vaitoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.11.1918-26.09.1919
General Traian Mosoiu
Ministru de Razboi (Minister of War)
02.03.1920-12.03.1920
Vizualizat: 3811 ori.
General Ioan Rascanu
Ministru de Razboi (Minister of War)
27.09.1919-01.03.1920;12.03.1920-15.12.1921
Vizualizat: 3693 ori.
General Arthur Vaitoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.11.1918-26.09.1919
Vizualizat: 3726 ori.
General Eremia Grigorescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
24.10.1918-28.11.1918
General Constantin Iancovescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.07.1917-05.03.1918
Vintila Bratianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
15.08.1916-09.07.1917;10.07.1927-19.07.1917
Prim-ministru (Prime Minister)
24.11.1927-10.11.1928
General Eremia Grigorescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
24.10.1918-28.11.1918
Vizualizat: 4459 ori.
General Constantin Iancovescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.07.1917-05.03.1918
Vizualizat: 3625 ori.
Vintila Bratianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
15.08.1916-09.07.1917;10.07.1927-19.07.1917
Prim-ministru (Prime Minister)
24.11.1927-10.11.1928
Vizualizat: 3718 ori.
Ioan I.C. Brateanu
Ministru de Razboi (Minister of War)
04.01.1914-14.08.1916;19.01.1922-19.04.1922
Prim-ministru (Prime Minister)(09.01.1909-29.12.1910;17.01.1914-11.02.1918;29.12.1918-27.12.1919;19.01.1922-30.03.1926)
General Constantin Harjeu
Ministru de Razboi (Minister of War)
14.10.1912-03.01.1914;06.03.1918-23.10.1918
General Ioan Argetoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.03.1912-13.10.1912
Ioan I.C. Brateanu
Ministru de Razboi (Minister of War)
04.01.1914-14.08.1916;19.01.1922-19.04.1922
Prim-ministru (Prime Minister)(09.01.1909-29.12.1910;17.01.1914-11.02.1918;29.12.1918-27.12.1919;19.01.1922-30.03.1926)
Vizualizat: 3658 ori.
General Constantin Harjeu
Ministru de Razboi (Minister of War)
14.10.1912-03.01.1914;06.03.1918-23.10.1918
Vizualizat: 3532 ori.
General Ioan Argetoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.03.1912-13.10.1912
Vizualizat: 3549 ori.