CaMPANII
PROMOVARE

CARIERA MILITARĂ

ELEVI COLEGII NAȚIONALE MILITARE

Colegii naționale militare:
Colegiul Naţional Militar "Ștefan cel Mare" - Câmpulung Moldovenesc
Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" - Breaza
Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" - Alba Iulia

 

CONDIȚII DE RECRUTARE:

Candidatul pentru colegiul militar liceal, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
a) Generale
b) Specifice

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecință, nu se admit, în nici o situație, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă și nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului Municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an școlar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fișa de cunoaștere, fișa de examinare medicală - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.

DESFĂȘURAREA RECRUTĂRII PENTRU CANDIDAȚII PENTRU COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaționale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;
-completarea fișei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, și orientarea profesională în funcție de preocupările, înclinațiile candidatului și de oferta armatei pe arme sau servicii și specialități militare;
-punerea la dispoziția candidatului a fișei de examinare medicală și îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;
-desfășurarea interviului de cunoaștere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare și existența tuturor documentelor, se fac recomandări și se completează, de către recrutor, fișa de cunoaștere, iar de către candidat, cererea de înscriere la instituția de învățământ militar pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fișa de cunoaștere și în fișa de contact;
-programarea candidatului pentru susținerea selecției, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";
-informarea candidatului planificat pentru selecție, privind desfășurarea probelor la care urmează să participe și conținutul acestora.

Birourile informare-recrutare și instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în instituțiile de învățământ militar, în cazul respingerii la selecție sau la concursul de admitere.

În funcție de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:
-contact inițial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare și se află în una din următoarele situații: nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar; îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția militară de învățământ militar pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecție și orientare din Alba-Iulia, Breaza și Câmpulung-Moldovenesc.
     
Candidații care au dosarul de candidat finalizat sunt planificați pentru susținerea probelor/testelor de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecție și orientare, planificarea candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
-candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanții acestuia;
-candidații neprezentați la selecție la data la care au fost planificați se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare și își exprimă, în continuare, dorința de a participa la selecție;
-cu cel puțin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaților la selecție, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaților care vor participa la selecție, pe categorii de candidați;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe de participare la selecție.

SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE

Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție pe baza informațiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecție și orientare planifică participarea la selecție a candidaților recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecție și orientare profesională pentru aceeași categorie de personal, același tip de instituție de învățământ militar.
Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecție, centrele zonale de selecție și orientare utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a potențialului intelectual și aptitudinal, a capacității motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potențialului de lider, a capacității de comunicare, de identificare a nivelului și naturii motivației pentru cariera militară, precum și a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naționale.
Probele de selecție sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.
Rezultatele obținute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.
Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.
La activitatea de selecție participă doar candidații care sunt declarați "apt medical" și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.
Toți candidații recrutați de un birou informare-recrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite și care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare și selecție.
Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situații:
a)"Admis"-dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b)"Respins"-dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c)"Neprezentat"-dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaților declarați "Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare și în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor.
Dosarele candidaților declarați "Admis" la selecție și, după caz, declarați "Apt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, sunt trimise la instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere. Dosarul cuprinde și o adeverință eliberată de către centrul zonal de selecție și orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaților declarați "Respins" la selecție li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaților declarați "Neprezentat" la selecție sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaților declarați "Admis" sau "Respins" la selecție, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale.
Centrele zonale de selecție și orientare trimit rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii probelor de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, precum și rezultatele obținute în urma susținerii concursului de admitere.

COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE SUNT:

1. COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR"
Breaza, str. Republicii nr. 75, jud. Prahova
Tel: 0244/340550, Fax: 0244/343638


Clip de prezentare "DIMITRIE CANTEMIR"

2. COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE"
Câmpulung Moldovenesc, str. Izvorul Malului nr. 3, jud. Suceava
Tel: 0230/314932, Fax: 0230/313070


Clip de prezentare "ȘTEFAN CEL MARE"

3. COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL"
Alba Iulia, b-dul Revoluției din Decembrie 1989 nr. 25, jud. Alba
Tel: 0258/834009, Fax: 0258/834013 Clip de prezentare "MIHAI VITEAZUL"

ADMITEREA ÎN COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE

La prezentarea în colegiile militare liceale, în vederea susținerii probei eliminatorii de verificare a cunoștințelor, candidații au asupra lor:
- cartea de identitate sau certificatul de naștere, dacă nu au împlinit vârsta de 14 ani,
- instrumente de scris și bani pentru taxa de înscriere, cazare și masă.

Pentru participarea la admitere, candidații achită, înainte de susținerea probei eliminatorii de verificare a cunoștințelor, o taxă de înscriere, iar chitanța primită se predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.

 

TAXELE DE ÎNSCRIERE ȘI ȘCOLARIZARE - ORIENTATIVE
 LA ADMITEREA ÎN INSTITUȚIILE MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI COSTURILE PENTRU CAZARE ȘI HRĂNIRE

Instituția militară de învățământ

Taxă de înscriere/lei

Taxă de
școlarizare /lei

Cost/zi
Cazare* /lei

Cost/zi
Hrănire* /lei

Colegiul Național Militar "Dimitrie Cantemir"

10

-

5

25

Colegiul Național Militar "Ștefan cel Mare "

10

-

5

25

Colegiul Național Militar "Mihai Viteazul "

10

-

15

25

Sunt exceptați de la plata taxei de înscriere, candidații care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiții:
a) sunt orfani de ambii părinți;
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști sau ai funcționarilor publici/ salariaților civili contractuali ce își desfășoară activitatea în Ministerul Apărării Naționale;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naționale;
e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate sau ai soldaților și gradaților profesioniști, decedate/ decedați în timpul și/sau din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepțional sau a unor misiuni în teatrele de operații, în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfășurării concursului de admitere, care nu depășesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreținere.

La prezentarea în vederea susținerii probei eliminatorii de verificare a cunoștințelor și clasificare potrivit mediilor de admitere, candidatul depune la secretariatul comisiei de admitere, pentru a fi introdusă în dosarul de candidat, fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea școlară la care acesta a absolvit cursurile gimnaziale.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul descoperirii falsului după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Admiterea în colegiile naționale militare se desfășoară în două etape:

a) etapa I, în care candidații susțin o probă eliminatorie, sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Sunt declarați "ADMIS" la proba eliminatorie candidații care obțin la testul grilă cel puțin nota 6,00. Notele obținute de aceștia se iau în considerare la calculul mediei finale de admitere, cu ponderea stabilită în anexa nr. 1.
b) etapa a II-a, în care candidații care au fost declarați "ADMIS" în prima etapă și au participat la Evaluarea Națională, sunt ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate potrivit prevederilor anexei nr. 1. Sunt declarați "ADMIS" candidații ale căror medii finale de admitere se situează, în urma ierarhizării, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare colegiu militar liceal.

În data de 31 mai 2012, candidații se prezintă la sediul colegiului național militar, având asupra lor următoarele documente:
a) cartea de identitate sau, în cazul în care nu au împlinit 14 ani, certificatul de naștere;
b) anexa la fișa de înscriere, eliberată de unitatea școlară la care au urmat cursurile gimnaziale, în original, care se depune la secretariatul comisiei de admitere, pentru a fi introdusă în dosarul de candidat.
În data de 1 iunie 2012, se desfășoară proba eliminatorie, sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, cu durata de 3 ore.

Procedura de elaborare, notare și administrare a testului grilă de verificare a cunoștințelor din cadrul probei eliminatorii a admiterii în colegiile naționale militare.

La testul grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică nu se admit contestații.
Candidații care obțin la testul grilă mai puțin de nota 6,00 sunt declarați "RESPINS" și urmează să participe la Evaluarea Națională și repartizarea computerizată în instituțiile de învățământ civile.
Lista cu rezultatele candidaților la proba eliminatorie se afișează în ziua susținerii probei, însoțită de precizarea că aceasta nu reprezintă situația finală a admiterii.
Pe lângă lista cu rezultate se afișează, la loc vizibil, prevederile anexei III la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011 - 2012, referitoare la admiterea în colegiile militare liceale.
Până la data de 6 iunie 2012, comisiile de admitere din colegiile militare liceale transmit, în format electronic și în scris, la Centrul Național de Admitere din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și la comisiile de admitere județene/a municipiului București lista candidaților declarați admiși la testul grilă  de verificare a cunoștințelor.
În data de 22 iunie 2012, comisiile de admitere din colegiile militare liceale actualizează lista candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, pe baza datelor transmise de către comisiile de admitere județene/a municipiului București.
În data de 4 iulie 2012, Centrul Național de Admitere transmite comisiilor de admitere din colegiile militare liceale mediile de admitere ale candidaților admiși la proba eliminatorie, rezultate în urma susținerii de către aceștia a probelor din cadrul evaluării naționale.
Până la data de 5 iulie 2012, comisiile de admitere din colegiile militare liceale calculează mediile finale de admitere, și întocmesc listele cu rezultatele finale ale candidaților, ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere.

Probele de concurs și ponderea acestora în media de admitere în instituțiile de învățământ militar liceal.

La medii egale, departajarea candidaților se face conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Anexa II la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011 - 2012.       
Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se face după nota obținută la testul grilă de verificare a cunoștințelor.
În cazul în care pe ultimul loc există candidați care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate la alin. (1) și (2) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați "ADMIS" în colegiul militar liceal pentru care au optat.
În data de 5 iulie 2012, colegiile naționale militare transmit la comisiile de admitere județene listele cu candidații admiși pentru a fi validate. Listele se postează de fiecare colegiu pe pagina proprie de web și se afișează la loc vizibil.
În data de 6 iulie 2011, colegiilenaționale militaretransmit, în format electronic și în scris, către comisiile de admitere județene și Centrul Național de Admitere, listele finale cuprinzând candidații declarați "ADMIS" .
Copiii cadrelor militare în activitate și ai soldaților și gradaților profesioniști decedate/ decedați în timpul și/sau din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepțional, a unor misiuni în teatrele de operații, în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, sunt înmatriculați în anul I de studii, în colegiile militare liceale, fără să susțină proba de verificare a cunoștințelor, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați "ADMIS" la probele de selecție, în baza dosarului de candidat.
Dosarele acestor candidați se întocmesc de către birourile informare-recrutare. După completare, acestea se înaintează spre avizare, la Direcția management resurse umane. Dosarele avizate se trimit la centrele zonale de selecție și orientare.
Probele de selecție pentru acești candidați, se desfășoară în centrele zonale de selecție și orientare, iar copii ale adeverințelor cu rezultatul final al selecției se înaintează Direcției management resurse umane.
Locurile ocupate de acești candidați se deduc din cifra de școlarizare aprobată pentru instituția și seria respectivă.
Gemenii se pot transfera împreună, în clasa celui declarat "ADMIS"cu media mai mare sau invers, la cererea acestora.

Rezultatele admiterii se afișează prin grija colegiilor naționale militare.

 

important !
pe toatĂ durata pregĂtirii În COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR beneficiezi de Școlarizare, cazare, masĂ Și asistenȚĂ medicalĂ gratuite

 
pROMOVARE
 
 
 
 
Untitled Document
© 2016 Ministerul Apărării Naţionale