CaMPANII
PROMOVARE

CARIERA MILITARĂ

MAIȘTRI MILITARI

Constituie categoria de personal militar al armatei care întruchipează luptătorul și specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască și să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin.

Maiștrii militari se formează profesional prin pregătire desfășurată în școlile militare de maiștri și subofițeri ale categoriilor de forțe ale armatei

CONDIȚII DE RECRUTARE:

Candidatul pentru profesia de maistru militar, filiera directă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) Generale
b) Specifice

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecință, nu se admit, în nici o situație, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă și nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului Municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din județul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an școlar/universitar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fișa de cunoaștere, fișa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral și comportamental - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.

 

DESFĂȘURAREA RECRUTĂRII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A MAIȘTRILOR MILITARI ÎN ACTIVITATE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaționale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;
-completarea fișei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, și orientarea profesională în funcție de preocupările, înclinațiile candidatului și de oferta armatei pe arme sau servicii și specialități militare;
-punerea la dispoziția candidatului a fișei de examinare medicală și îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;
-desfășurarea interviului de cunoaștere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare și existența tuturor documentelor, se fac recomandări și se completează, de către recrutor, fișa de cunoaștere, iar de către candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituția de învățământ militar și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fișa de cunoaștere și în fișa de contact;
-programarea candidatului pentru susținerea selecției, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";
-informarea candidatului planificat pentru selecție, privind desfășurarea probelor la care urmează să participe și conținutul acestora.

Birourile informare-recrutare și instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unitățile/instituțiile de învățământ militar ori către programele de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, în cazul respingerii la selecție sau la concursul de admitere.

În funcție de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:
-contact inițial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare și se află în una din următoarele situații: nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția militară de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecție și orientare din Alba-Iulia, Breaza și Câmpulung-Moldovenesc.
     
Candidații care au dosarul de candidat finalizat sunt planificați pentru susținerea probelor/testelor de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecție și orientare, planificarea candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
-candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanții acestuia;
-candidații neprezentați la selecție la data la care au fost planificați se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare și își exprimă, în continuare, dorința de a participa la selecție;
-cu cel puțin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaților la selecție, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaților care vor participa la selecție, pe categorii de candidați;
-pentru candidații proveniți din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate sau, după caz, al funcționarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităților militare în care sunt încadrați, data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecție și orientare, documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe de participare la selecție.

SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ
A MAIȘTRILOR MILITARI ÎN ACTIVITATE

Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție pe baza informațiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecție și orientare planifică participarea la selecție a candidaților recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecție și orientare profesională pentru aceeași categorie de personal, același tip de instituție de învățământ militar.
Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecție, centrele zonale de selecție și orientare utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a potențialului intelectual și aptitudinal, a capacității motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potențialului de lider, a capacității de comunicare, de identificare a nivelului și naturii motivației pentru cariera militară, precum și a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naționale.
Probele de selecție sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.
Rezultatele obținute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.
Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.
La activitatea de selecție participă doar candidații care sunt declarați "apt medical" și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.
Toți candidații recrutați de un birou informare-recrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite și care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare și selecție.
Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situații:
a) "Admis" - dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b) "Respins" - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) "Neprezentat" - dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaților declarați "Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
După ce au fost declarați "Admis" la selecția din centrele zonale de selecție și orientare, următoarele categorii de candidați sunt declarați "Apt" și obțin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, astfel:
a) candidații pentru profesia de maistru militar în Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară,  la Centrul de Medicină Navală din Constanța;
b) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit actelor normative în vigoare;
c) candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".
Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare și în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor.
În urma rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție aptitudinală și la concursul/examenul de admitere, candidații se pot reorienta spre o altă categorie de personal/ unitate/instituție de învățământ militar, armă sau serviciu și specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.
Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi fișe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila instituției în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei fișe de înscriere.
Schimbarea opțiunii candidatului, după finalizarea procesului de recrutare, are loc astfel:
a) la centrul zonal de selecție și orientare, după parcurgerea probelor de selecție, conform primei opțiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecție și orientare, pentru candidații care au fost declarați "Inapt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale;
c) la unitatea/instituția de învățământ militar, după afișarea rezultatelor concursului/ examenului de admitere;
d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare.
Noua opțiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverința eliberată de centrul zonal de selecție și orientare la care a fost declarat "Admis".
Soldații și gradații profesioniști în activitate, iar atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune.
Dosarele candidaților declarați "Admis" la selecție și, după caz, declarați "Apt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, sunt trimise la instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere. Dosarul cuprinde și o adeverință eliberată de către centrul zonal de selecție și orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaților declarați "Respins" la selecție li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaților declarați "Neprezentat" la selecție sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaților declarați "Admis" sau "Respins" la selecție, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale.
Centrele zonale de selecție și orientare trimit rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii probelor de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, precum și rezultatele obținute în urma susținerii concursului de admitere.

FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A MAIȘTRILOR MILITARI ÎN ACTIVITATE

Formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea studiilor militare postliceale, organizate și desfășurate în unitățile de învățământ postliceal militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și a celor specifice Ministerului Apărării Naționale.
Învățământul postliceal militar asigură:
a) însușirea cunoștințelor teoretice și metodologice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor de luptător, de specialist militar și de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă și similarele acestora;
b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoștințe psihopedagogice și metodice necesare exercitării atribuțiilor de instructor;
c) formarea deprinderilor și abilităților necesare exploatării, reparării, întreținerii, verificării și menținerii în stare operațională a armamentului și tehnicii din dotare;
d) formarea capacității de adaptare la schimbările tehnologice, organizaționale și doctrinare din sistemul militar;
e) formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, precum și a abilităților de utilizare a mijloacelor informatice;
f) dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice calificării profesionale.
Planurile de învățământ se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:
a) pregătire postliceală și de specialitate, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară, precum și pentru specializarea postliceală;
b) pregătire militară generală, metodică și tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;
c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.
Studiile pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate au durata de 2 ani și se finalizează cu examen de competențe profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, a brevetului de maistru militar, confirmarea în armă și numirea într-o funcție corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale și opțiunile individuale.

Formarea maiștrilor militari în activitate pe filiera directă se realizează în:

Școala de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre
Pitești, str. Trivale nr. 16 bis, jud. Argeș, tel: 0248/635.200,
Fax: 0248/214.691
Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale
Constanța, str. Dezrobirii nr. 80, jud. Constanța, Tel: 0241/655.650,
Fax: 0241/620.978
Școala de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene
sat Boboc - Gară, comuna Cochirleanca, jud. Buzău, Tel: 0238/718.965,  
Fax: 0238/727.674

Pentru participarea la admitere, candidații achită o taxă în prima zi de prezentare la sediul școlii militare de maiștri militari. Chitanța primită se predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.

TAXELE DE ÎNSCRIERE ȘI ȘCOLARIZARE - ORIENTATIVE
 LA ADMITEREA ÎN INSTITUȚIILE MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI COSTURILE PENTRU CAZARE ȘI HRĂNIRE

Instituția militară de învățământ

Taxă de înscriere /lei

Taxă de
școlarizare

Cost/zi
Cazare* /lei

Cost/zi
Hrănire* /lei

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia"

50

-

5

30

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I"

50

-

5

19

Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu"

50

-

5

20

Sunt exceptați de la plata taxei de înscriere, candidații care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiții:
a) sunt orfani de ambii părinți;
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști sau ai funcționarilor publici/ salariaților civili contractuali ce își desfășoară activitatea în Ministerul Apărării Naționale;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naționale;
e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate sau ai soldaților și gradaților profesioniști, decedate/ decedați în timpul și/sau din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepțional sau a unor misiuni în teatrele de operații, în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfășurării concursului de admitere, care nu depășesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreținere;
g) sunt absolvenți ai colegiilor militare liceale, promoția 2012;
h) sunt soldați și gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale.
Pentru absolvenții colegiilor militare liceale - promoția 2012 și soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale, cazarea se asigură gratuit de instituția militară de învățământ, iar hrănirea, potrivit normelor legale în vigoare.

Admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri

Școlile militare de maiștri militari și subofițeri își elaborează propriile metodologii de organizare și desfășurare a concursului de admitere, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea "Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii în instituțiile militare de învățământ sau a selecției personalului pentru participarea la cursuri de carieră în țară" și ale prezentei dispoziții.
La prezentarea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, candidații au asupra lor cartea de identitate, diploma de bacalaureat sau adeverință prin care fac dovada că au promovat acest examen.
La admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, candidații susțin, conform graficului-cadru , următoarele probe de concurs:
a) o probă eliminatorie - examinarea psihotehnică, pentru toate armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează concurs de admitere;
b) o probă eliminatorie, sub forma unui test grilă, la limba engleză;         
c) o probă de verificare a cunoștințelor, sub forma unui test grilă, la Matematică - algebră și trigonometrie și la Fizică - mecanică și electricitate, conform programei valabile pentru examenul de bacalaureat, sesiunea 2012.
Examinarea psihotehnică se desfășoară potrivit criteriilor specifice stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General.
Rezultatele probei se apreciază cu "ADMIS/RESPINS", potrivit criteriilor specifice armei/serviciului/specialității militare, stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General.
Candidații declarați "ADMIS" participă la proba eliminatorie de limba engleză.
Subiectele pentru testul grilă la limba engleză se întocmesc de către comisia de admitere, potrivit precizărilor elaborate de către Direcția management resurse umane.
Candidații care au obținut la limba engleză mai puțin de nota 5,00 sunt declarați "RESPINS".
Nota obținută la proba de limba engleză de către candidații declarați "ADMIS" la această probă se ia în considerare la calcularea mediei de admitere cu ponderea stabilită:


Probele de concurs și ponderea acestora în media de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, în școlile de maiștri militari și subofițeri.


Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor se elaborează în concordanță cu obiectivele și conținuturile programelor pentru disciplinele Matematică și Fizică din cadrul examenului de bacalaureat  2012.
Timpul de susținere a probei este de 3 ore.
Admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri este condiționată de susținerea probei de verificare a cunoștințelor,  chiar dacă numărul candidaților declarați "ADMIS" la proba de limba engleză este mai mic sau egal cu numărul de locuri.
Media de admitere se calculează conform:
Probele de concurs și ponderea acestora în media de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, în școlile de maiștri militari și subofițeri.
Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).
Nota minimă de admitere pentru fiecare probă este 5,00 (cinci).
În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală a examenului de bacalaureat;
b) nota obținută la proba scrisă Ec)* din cadrul examenului de bacalaureat;
c) nota obținută la proba scrisă Ed)* din cadrul examenului de bacalaureat.
*probele scrise Ec) și Ed) sunt cele prevăzute în Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, conform Ordinului MECTS nr. 5218/2011, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2012

Candidații care au obținut medii mai mari sau cel puțin egale cu nota minimă de admitere, sunt repartizați, pe arme/specialități militare, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere - diferențiat pe sexe, în limita locurilor prevăzute în planul de școlarizare -  pe baza opțiunii exprimate în scris la prezentarea acestora în instituția de învățământ militar și certificată de președintele comisiei concursului de admitere.

 

   
 
pROMOVARE
 
 
 
 
Untitled Document
© 2016 Ministerul Apărării Naţionale