CaMPANII
PROMOVARE

OFIȚERI

Filiera directĂ

Asigură parcurgerea, în instituțiile militare de învățământ pentru formarea ofițerilor în activitate, a studiilor universitare pentru obținerea licentei în știința militară și informații, științe inginerești, administrative sau medicale.CONDIȚII DE RECRUTARE:
Candidatul pentru profesia de ofițer, filiera directă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
a) Generale
b) Specifice


Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecință, nu se admit, în nici o situație, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă și nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.
Dosarul de candidat conține următoarele documente: 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului Municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din județul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an școlar/universitar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fișa de cunoaștere, fișa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral și comportamental - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.

DESFĂȘURAREA RECRUTĂRII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A OFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaționale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;
-completarea fișei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, și orientarea profesională în funcție de preocupările, înclinațiile candidatului și de oferta armatei pe arme sau servicii și specialități militare;
-punerea la dispoziția candidatului a fișei de examinare medicală și îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;
-desfășurarea interviului de cunoaștere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare și existența tuturor documentelor, se fac recomandări și se completează, de către recrutor, fișa de cunoaștere, iar de către candidat, cererea de înscriere la instituția de învățământ militar și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fișa de cunoaștere și în fișa de contact;
-programarea candidatului pentru susținerea selecției, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";
-informarea candidatului planificat pentru selecție, privind desfășurarea probelor la care urmează să participe și conținutul acestora.

Birourile informare-recrutare și instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în instituțiile de învățământ militar ori către programele de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, în cazul respingerii la selecție sau la concursul de admitere.

În funcție de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:
-contact inițial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare și se află în una din următoarele situații: nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția militară de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecție și orientare din Alba-Iulia, Breaza și Câmpulung-Moldovenesc.
     
Candidații care au dosarul de candidat finalizat sunt planificați pentru susținerea probelor/testelor de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecție și orientare, planificarea candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
-candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanții acestuia;
-candidații neprezentați la selecție la data la care au fost planificați se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare și își exprimă, în continuare, dorința de a participa la selecție;
-cu cel puțin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaților la selecție, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaților care vor participa la selecție, pe categorii de candidați;
-pentru candidații proveniți din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate sau, după caz, al funcționarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităților militare în care sunt încadrați, data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecție și orientare, documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe de participare la selecție.

SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ
A OFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE

Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție pe baza informațiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecție și orientare planifică participarea la selecție a candidaților recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecție și orientare profesională pentru aceeași categorie de personal, același tip de instituție de învățământ militar.
Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecție, centrele zonale de selecție și orientare utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a potențialului intelectual și aptitudinal, a capacității motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potențialului de lider, a capacității de comunicare, de identificare a nivelului și naturii motivației pentru cariera militară, precum și a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naționale.
Probele de selecție sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.
Rezultatele obținute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.
Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.
La activitatea de selecție participă doar candidații care sunt declarați "apt medical" și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.
Toți candidații recrutați de un birou informare-recrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite și care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare și selecție.
Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situații:
a) "Admis" – dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b) "Respins" – dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) "Neprezentat" – dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaților declarați "Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
După ce au fost declarați "Admis" la selecția din centrele zonale de selecție și orientare, următoarele categorii de candidați sunt declarați "Apt" și obțin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, astfel:
a) candidații pentru profesia de ofițer, arma aviație, specializările "pilot pe aeronave cu motoare reactive" și "controlor trafic aerian" sau subofițer "controlor trafic aerian", la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu" din București;
b) candidații pentru profesia de ofițer în Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară,  la Centrul de Medicină Navală din Constanța;
c) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit actelor normative în vigoare;
d) candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".

Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare și în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor.
În urma rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție aptitudinală și la concursul/examenul de admitere, candidații se pot reorienta spre o altă categorie de personal/ unitate/instituție de învățământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu și specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.
Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi fișe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila instituției în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei fișe de înscriere.
Schimbarea opțiunii candidatului, după finalizarea procesului de recrutare, are loc astfel:
a) la centrul zonal de selecție și orientare, după parcurgerea probelor de selecție, conform primei opțiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecție și orientare, pentru candidații care au fost declarați "Inapt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale;
c) la unitatea/instituția de învățământ militar, după afișarea rezultatelor concursului/ examenului de admitere;
d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare.
Noua opțiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverința eliberată de centrul zonal de selecție și orientare la care a fost declarat "Admis".
Soldații și gradații profesioniști în activitate, iar atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune.
Dosarele candidaților declarați "Admis" la selecție și, după caz, declarați "Apt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, sunt trimise la instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere. Dosarul cuprinde și o adeverință eliberată de către centrul zonal de selecție și orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaților declarați "Respins" la selecție li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaților declarați "Neprezentat" la selecție sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaților declarați "Admis" sau "Respins" la selecție, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale.
Centrele zonale de selecție și orientare trimit rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii probelor de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, precum și rezultatele obținute în urma susținerii concursului de admitere.

 

 • SELECȚIA ȘI ADMITEREA

  FORMAREA OFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA DIRECTĂ SE REALIZEAZĂ ÎN:

  Academia Forțelor Terestre - clip de prezentare
  Sibiu, Str. Revoluției nr. 3-5, Tel: 0269/432990, Fax: 0269/215554

  Academia Forțelor Aeriene - clip de prezentare
  Brașov, Str. Mihai Viteazul nr. 160, Tel: 0268/423421, Fax: 0268/422004

  Academia Navală - clip de prezentare
  Constanța, Str. Fulgerului nr. 1, Tel.: 0241/643096, Fax: 0241/643096

  Academia Tehnică Militară
  București, B-dul. George Coșbuc nr. 81 - 83, sector 5, Tel: 021/335.46.60 ;
  Fax: 021/335.57.63

  Institutul Medico-Militar
  București, Str. Institutului de Medicină Militară nr. 5 - 7, sector 1, Tel: 021/3120173,
  Fax: 021/2223061

   

  Formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea studiilor militare universitare de licență, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ universitar militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și a celor specifice Ministerului Apărării Naționale.
                  Studiile militare universitare de licență se organizează, astfel:
  a) învățământ cu frecvență cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licență, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent;
  b) învățământ cu frecvență cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent/aspirant;
  c) învățământ cu frecvență cu durata de 5 - 6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent și a brevetului de ofițer, la sfârșitul anului IV, și a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.
                  Planurile de învățământ ale studiilor militare universitare de licență se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:
  a) pregătire universitară, potrivit standardelor naționale și specifice;
  b) pregătire militară generală și tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;
  c) pregătire militară de specialitate pentru inițierea în domeniul armei sau serviciului și specialității militare;
  d) stagii de practică în unități militare.
                  Studiile militare universitare de licență asigură:
  a) însușirea cunoștințelor științifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază și inițierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau serviciului și specialității militare;
  b) formarea competențelor de comandă și de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;
  c) formarea competențelor inițiale de specialist militar, capabil să sintetizeze și să interpreteze informațiile la dispoziție, să rezolve problemele de bază și să evalueze rezultatele;
  d) formarea competențelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, și de utilizare a tehnologiilor informatice;
  e) formarea competențelor de educator și de instructor, în spiritul normelor și valorilor militare, naționale și universale;
  f) formarea ca bun cetățean care să cunoască și să respecte valorile societății.
   La admiterea organizată în instituțiile militare de învățământ superior se prezintă:

  • candidații declarați "ADMIS" la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare pentru nevoile Ministerului Apărării Naționale;
  • candidații pentru Facultatea de Marină Civilă din Academia Navală "Mircea cel Bătrân";
  • candidații înscriși pe locurile cu taxă aprobate de senatele instituțiilor militare de învățământ superior;
  • candidații pentru alți beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

  La prezentarea în instituția militară de învățământ superior, candidații trebuie să aibă asupra lor:
  -  buletinul/cartea de identitate,
  - 3 fotografii 3/4, trusă de scris,
  - bani pentru taxa de înscriere, cazare și masă,
  - diploma de bacalaureat ori adeverința care să facă dovada că au promovat acest examen, media generală la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu.
     În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația să depună, până la data stabilită prin metodologia de admitere, diploma de bacalaureat în original la secretariatul instituției.
     Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanțat de la buget.
     Pentru absolvenții colegiilor militare liceale - promoția 2012 și soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale cazarea se asigură gratuit.
     Hrănirea pentru absolvenții colegiilor militare liceale - promoția 2012 și pentru soldații și gradații profesioniști se asigură potrivit normelor legale în vigoare.
     Pentru participarea la admitere, candidații achită o taxă în prima zi de prezentare la sediul instituției militare de învățământ superior. Chitanța primită se predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.

   

  TAXELE DE ÎNSCRIERE ȘI ȘCOLARIZARE - ORIENTATIVE
   LA ADMITEREA ÎN INSTITUȚIILE MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  ȘI COSTURILE PENTRU CAZARE ȘI HRĂNIRE

  Instituția militară de învățământ

  Taxă de înscriere

  Cost/zi
  Cazare*

  Cost/zi
  Hrănire*

  Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - licență

  80 lei

  20 lei

  28 lei

  Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - licență

  100 lei

  15 lei

  25 lei

  Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - licență și masterat

  100 lei

  5,4 lei

  11 lei

  Institutul Medico-Militar - licență

  Va fi stabilită de U.M.F. "Carol Davila", respectiv U.M.F. din Târgu Mureș

  -

  -

  Academia Tehnică Militară - licență

  100 lei

  Cazarea este asigurată doar pentru candidații din M.Ap.N.

  30 lei

  * Cheltuielile de cazare și hrănire se actualizează prin grija instituțiilor militare de învățământ. Hrănirea se asigură de instituțiile militare de învățământ potrivit normelor legale în vigoare.  

  Sunt exceptați de la plata taxei de înscriere, candidații care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiții:
  a) sunt orfani de ambii părinți;
  b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
  c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști sau ai funcționarilor publici/ salariaților civili contractuali ce își desfășoară activitatea în Ministerul Apărării Naționale;
  d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naționale;
  e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate sau ai soldaților și gradaților profesioniști, decedate/ decedați în timpul și/sau din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepțional sau a unor misiuni în teatrele de operații, în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
  f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfășurării concursului de admitere, care nu depășesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreținere;
  g) sunt absolvenți ai colegiilor militare liceale, promoția 2012;
  h) sunt soldați și gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale.
  Pentru absolvenții colegiilor militare liceale - promoția 2012 și soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale, cazarea se asigură gratuit de instituția militară de învățământ, iar hrănirea, potrivit normelor legale în vigoare.

  Candidații la studiile universitare de licență care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune, premii speciale) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea admiterii, pe locuri finanțate de la buget, potrivit criteriilor generale stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și criteriilor specifice prevăzute în metodologiile proprii instituțiilor militare de învățământ superior.
  Instituțiile militare de învățământ superior pot prevedea, în metodologiile proprii și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, condiții specifice de admitere pentru cei care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și la cele internaționale, altele decât cele prezentate mai sus.
  Absolvenții de liceu care se înscriu în categoriile prezentate mai sus se adresează cu cereri scrise conducerilor instituțiilor militare de învățământ superior, care decid asupra solicitărilor.
  Probele de admitere și ponderea acestora în calculul mediei de admitere  
  Anterior admiterii la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, respectiv la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, candidații pentru Institutul Medico-Militar susțin proba la limba străină. Subiectele pentru aceasta se elaborează de o comisie stabilită de Institutul Medico-Militar.
  Candidații care au obținut la limba străină mai puțin de nota 6,00 sunt declarați "RESPINS".
  Nota obținută de către cei declarați "ADMIS" la proba de limbă străină se ia în considerare la calcularea mediei de admitere, în procentul stabilit pentru fiecare instituție militară de învățământ, cu excepția candidaților de la Institutul Medico-Militar.
  Candidații pentru Facultatea de Marină Civilă din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și cei pentru locurile cu taxă de la celelalte instituții militare de învățământ nu susțin proba la limba străină.
  Conținutul subiectelor pentru probele din cadrul admiterii se elaborează în concordanță cu programele pentru examenul de bacalaureat - 2012, fără să depășească obiectivele și conținuturile acestora. Probele de concurs, cu excepția celei la limba străină, se susțin în limba română. Timpul de susținere a fiecărei probe nu trebuie să depășească 3 ore.
  Manualele școlare valabile pentru admiterea în învățământul militar universitar de licență sunt cele prevăzute pentru examenul de bacalaureat, din anul școlar 2011/2012, după caz. La stabilirea subiectelor pentru admitere se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele la care se organizează probe de admitere.
  Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență este 5,00 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu aceasta.
  Nota minimă de admitere pentru fiecare probă, alta decât limba străină, este 5,00 (cinci).
  Media de admitere se calculează potrivit deciziilor instituțiilor militare de învățământ superior.
  La medii egale, departajarea candidaților se face în baza criteriilor de departajare stabilite de comisia de admitere, care se aduc la cunoștința candidaților înainte de începerea concursului.
  Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția militară de învățământ superior, facultatea și, după caz, la domeniile la care aceștia au candidat, potrivit metodologiilor proprii de admitere și cererilor de înscriere.
  Metodologiile proprii de admitere ale instituțiilor militare de învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la admitere, astfel încât numărul candidaților declarați "ADMIS", cu finanțare de la bugetul de stat, să nu depășească cifra de școlarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii.
  În Institutul Medico-Militar - admiterea se face în conformitate cu metodologia elaborată de Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, respectiv de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.
  Candidații care au fost declarați "NEADMIS" sau "RESPINS" la admiterea în una din instituțiile militare de învățământ superior pot participa la admiterea în altă instituție militară de învățământ superior sau în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, pe baza aceluiași dosar de candidat.
  Dosarele acestora se trimit la instituția militară de învățământ superior sau la școlile militare de maiștri militari și subofițeri, de către instituția militară de învățământ superior organizatoare, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, în baza solicitărilor scrise ale candidaților.
  La prezentarea în instituțiile militare de învățământ superior sau la școlile militare de maiștri militari și subofițeri, candidații completează o nouă cerere de înscriere, care este pusă la dispoziție de instituția militară de învățământ organizatoare a admiterii.
  Candidaților declarați "NEADMIS" sau "RESPINS" care doresc să participe, ulterior, la admiterea în instituții civile de învățământ li se înmânează, la cerere, sub semnătură, dosarul de candidat. Celelalte dosare ale candidaților declarați "NEADMIS" sau "RESPINS" se trimit birourilor informare-recrutare.
  Instituțiile militare de învățământ superior organizatoare ale admiterii sunt singurele în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor. Deciziile comisiilor de contestație sunt definitive.
  Evaluarea probelor de admitere susținute sub formă de teste grilă se face în aceeași zi, în prezența candidatului și a cel puțin unuia dintre ceilalți candidați.
  Instituțiile militare de învățământ superior au obligația să restituie, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
     Notă:
     -   Se consideră "ADMIS" candidatul a cărui medie finală de admitere este mai mare sau cel puțin egală cu media minimă de admitere și se încadrează în numărul de locuri aprobate.
     -   Se consideră "NEADMIS" candidatul a cărui medie finală de admitere este cel puțin 5.00 și se situează sub media minimă de admitere.
     -   Se consideră "RESPINS" candidatul a cărui medie finală de admitere se situează sub media 5.00.
     -   Se consideră "NEPREZENTAT" candidatul care nu s-a prezentat la susținerea probelor de admitere, conform graficului de desfășurare a acestora.

 •  

  Pregătire

   
   
  pROMOVARE
   
   
   
   
  Untitled Document
  © 2016 Ministerul Apărării Naţionale