CaMPANII
PROMOVARE

OFIŢERI

Filiera INdirectĂ

Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate se realizează din rândul:
a) ofiţerilor în rezervă;
b) maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate;
c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale.

CONDIŢII DE RECRUTARE:
Candidatul pentru profesia de ofiţer, filiera indirectă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
a) Generale
b) Specifice

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecinţă, nu se admit, în nici o situaţie, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă şi nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului Municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din judeţul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an şcolar/universitar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental – sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.
Modele de declaraţie pe propria răspundere şi de raport personal.

DESFĂŞURAREA RECRUTĂRII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A PERSONALULUI MILITAR ÎN ACTIVITATE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar;
-completarea fişei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, şi orientarea profesională în funcţie de preocupările, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialităţi militare;
-punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente;
-desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către recrutor, fişa de cunoaştere, iar de către candidat, cererea de înscriere la centrele de instruire/unităţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact;
-programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat „Recrutat”;
-informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfăşurarea probelor la care urmează să participe şi conţinutul acestora.

Birourile informare-recrutare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către un alt centru de instruire/unităţii de instrucţie de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere.
                  
În funcţie de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact:
-contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se află în una din următoarele situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare din Alba-Iulia, Breaza şi Câmpulung-Moldovenesc la care acestea sunt arondate.
     
Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare, planificarea candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
-candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia;
-candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare şi îşi exprimă, în continuare, dorinţa de a participa la selecţie;
-cu cel puţin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi;
-pentru candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate sau, după caz, al funcţionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităţilor militare în care sunt încadraţi, data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare, documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ
A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecţie şi orientare profesională pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip de program de formare/instruire.
Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizează, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a capacităţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacităţii de comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naţionale.
Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.
Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.
Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie.
La activitatea de selecţie participă doar candidaţii care sunt declaraţi „apt medical” şi care declară, sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor.
Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilitel şi care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie.
Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situaţii:
a) „Admis” – dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b) „Respins” – dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) „Neprezentat” – dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaţilor declaraţi „Admis” li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final.
 După ce au fost declaraţi „Admis” la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, următoarele categorii de candidaţi sunt declaraţi „Apt” şi obţin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, astfel:
a) candidaţii pentru profesia de ofiţer, arma aviaţie, specializările „pilot pe aeronave cu motoare reactive” şi „controlor trafic aerian” sau subofiţer „controlor trafic aerian”, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “General doctor aviator Victor Anastasiu” din Bucureşti;
b) candidaţii pentru profesia de ofiţer în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară,  la Centrul de Medicină Navală din Constanţa;
 c) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare;
d) candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.
Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.
În urma rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie aptitudinală şi la concursul/examenul de admitere, candidaţii se pot reorienta spre o altă categorie de personal/ unitate/instituţie de învăţământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu şi specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învăţământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.
Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi fişe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ştampila instituţiei în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei fişe de înscriere.
Schimbarea opţiunii candidatului, după finalizarea procesului de recrutare, are loc astfel:
a) la centrul zonal de selecţie şi orientare, după parcurgerea probelor de selecţie, conform primei opţiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecţie şi orientare, pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt” în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale;
c) la unitatea/instituţia de învăţământ militar, după afişarea rezultatelor concursului/ examenului de admitere;
d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituţie de învăţământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare.
Noua opţiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverinţa eliberată de centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost declarat „Admis”.
Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, iar atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale participă la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unităţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune.
Dosarele candidaţilor declaraţi „Admis” la selecţie şi, după caz, declaraţi „Apt” în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, sunt trimise la instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/examenul de admitere. Dosarul cuprinde şi o adeverinţă eliberată de către centrul zonal de selecţie şi orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaţilor declaraţi „Respins” la selecţie li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaţilor declaraţi „Neprezentat” la selecţie sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaţilor declaraţi „Admis” sau „Respins” la selecţie, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind selecţia se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii probelor de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de către candidaţi în procesul de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, precum şi rezultatele obţinute în urma susţinerii concursului de admitere.

 FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea „Cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate”, organizat şi desfăşurat în instituţii de învăţământ militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Durata cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de serviciul şi specialitatea militară.

În funcţie de nevoile de încadrare ale unităţilor militare, pentru asigurarea funcţionalităţii şi operativităţii acestora, ofiţerii în activitate pot proveni din rândul ofiţerilor în rezervă, al maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sau al civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale, chemaţi în activitate, în condiţiile legii, cu respectarea cerinţelor de studii prevăzute de legislaţia naţională şi cea specifică.

 Admiterea la cursul de formare, finalizarea acestuia şi repartiţia în funcţii

a)  admiterea candidaţilor se face prin concurs, organizat de către instituţiile militare de învăţământ, potrivit metodologiilor proprii de admitere, elaborate conform reglementărilor în vigoare.
b)  tematica, bibliografia şi graficul-cadru de organizare a procesului de admitere şi desfăşurare a cursurilor de formare a ofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, se aduc la cunoştinţa candidaţilor de către birourile informare-recrutare, fiind făcute publice cu cel puţin 6 luni înainte de concurs, în conformitate cu prevederile normelor de organizare şi funcţionare a birourilor informare-recrutare;
 c)  concursul de admitere constă în următoarele probe:
-examinarea la limba străină: la alegere dintre limbile engleză, franceză sau germană - probă eliminatorie;
-examinarea psihotehnică, probă eliminatorie, pentru armele, serviciile şi specialităţile militare care impun această probă, potrivit reglementărilor în vigoare;
-verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării şi pregătirea de specialitate, test grilă. Testul grilă se corectează la ieşirea din sală în prezenţa unui martor din rândul candidaţilor, iar rezultatul/punctajul îi este comunicat candidatului pe loc. La această probă nu se depun contestaţii.
Candidaţii pentru specialitatea "muzici militare" susţin o probă teoretică şi practică de verificare a aptitudinilor.
d)  examinarea psihotehnică se desfăşoară la instituţiile militare de învăţământ organizatoare, de către laboratoarele psihotehnice din structurile Ministerului Apărării Naţionale, în etapa eliminatorie a concursului de admitere;
 e)  metodologia organizării şi desfăşurării concursului precum şi modul de anunţare a rezultatelor, se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin grija instituţiilor militare de învăţământ, înainte de concurs;
 f)  contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de rezolvare a contestaţiilor, după fiecare probă de concurs, în termen de 2 ore de la afişarea rezultatelor. Soluţionarea acestora se va face în aceeaşi zi, până la orele 24.00.
g)  concursul de admitere se desfăşoară pe durata a maximum 8 zile lucrătoare. Nu se planifică, în aceeaşi zi, mai mult de o probă pentru acelaşi candidat. Pentru testarea psihotehnică sunt repartizate 1-2 zile, în funcţie de numărul candidaţilor ce urmează să susţină această probă;
 h)  candidaţii care nu au obţinut la probele eliminatorii de concurs nivelul minim stabilit, sunt declaraţi "RESPINS". În cazul în care numărul de candidaţi declaraţi "ADMIS" este mai mic sau egal cu numărul de locuri, prevăzut pe arme şi specialităţi militare, nu se mai susţine testul grilă, iar admiterea se face în ordine strict descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de bacalaureat/licenţă, după caz. Nota minimă de promovare la testul grilă este 5.00 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu aceasta. La medii egale, candidaţii se departajează pe baza mediei de bacalaureat, examenului de absolvire a şcolii postliceale sanitare sau după caz, examenului de licenţă;
 i)  candidaţii declaraţi "ADMIS", care nu au depus jurământ militar, îl depun după primele opt săptămâni de pregătire;
 j)  candidaţii declaraţi "NEADMIS" pot fi redistribuiţi cu acordul acestora,  pe locurile rămase vacante la alte arme/servicii/specialităţi militare, în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute, dacă îndeplinesc, cumulativ, criteriile prevăzute pentru arma/serviciul/ specialitatea militară pentru care au optat.
Durata cursului de formare a ofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, este de 30 săptămâni (36 de săptămâni pentru ofiţerii din arma "aviaţie", nenaviganţi ), distribuită pe trei module de pregătire, astfel:
-modulul 1 - "Pregătire militară generală şi tactică", cu durata de 6 săptămâni;
-modulul 2 - "Pregătire de specialitate şi metodică", cu durata de 18 săptămâni, cu excepţia cursurilor de formare a ofiţerilor din arma “aviaţie”, nenaviganţi, pentru care durata este de 24 de săptămâni;
-modulul 3 - "Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere", cu durata de până la 6 săptămâni.
 k)  candidaţii proveniţi din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate nu participă la modulul 1 "Pregătire militară generală şi tactică";
 l)  formarea deprinderilor de conducere ale ofiţerilor se realizează prin pregătire teoretică, cu durata de 4 săptămâni şi prin forma de pregătire "stagiu la unităţi", cu durata de 2 săptămâni;
 m)  cursul de formare se finalizează prin examen de absolvire, organizat de instituţiile militare de învăţământ abilitate;
 n)  absolvenţilor care promovează examenul li se eliberează certificate de absolvire, li se acordă gradul militar în funcţie de pregătire, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor raportată la stagiile minime în grad, precum şi de vârsta acestora, şi brevetul de ofiţer în arma/serviciul pentru care au candidat şi sunt numiţi în funcţii corespunzătoare pregătirii dobândite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
o)  activităţile prilejuite de acordarea primului grad şi numirea în funcţie se desfăşoară la instituţiile militare de învăţământ care organizează admiterea la cursul de formare;
 p)  repartiţia pe posturi a absolvenţilor se face în limita locurilor scoase la concurs, pe baza opţiunii fiecăruia, în următoarea ordine de prioritate:
  -  absolvenţii care au domiciliul în localitatea pentru care optează, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;
  -  absolvenţii care au domiciliul în localităţi aflate la o distanţă de cel mult 50 km faţă de garnizoana unde se află dislocată unitatea militară pentru care optează, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;
  -  absolvenţii care provin din unităţi militare dislocate în localitatea pentru care optează, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;
  -  absolvenţii care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire.
r)  structurile beneficiare comunică prin statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă sau direcţiile centrale, instituţiilor militare de învăţământ în care se organizează repartiţia absolvenţilor, cu cel puţin 20 zile înainte de finalizarea cursului de formare, situaţia funcţiilor vacante.
Alte precizări
În perioada desfăşurării selecţiei şi pe timpul concursului de admitere, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate sunt consideraţi în misiune, iar personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, în concediu de odihnă sau fără plată, conform solicitării acestora.
Pe durata cursului de formare, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate se detaşează şi se înmatriculează la instituţiile militare de învăţământ, iar personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale i se suspendă contractul individual de muncă/ raporturile de serviciu sau solicită încetarea contractului individual de muncă/raporturile de serviciu, conform opţiunii acestora.
Detaşarea la cursul de formare se face conform competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.
Înainte de prezentarea la cursul de formare, comandanţii unităţilor militare asigură predarea funcţiilor încadrate de maiştrii militari şi subofiţerii declaraţi "ADMIS", conform prevederilor legale în vigoare.
Salarizarea se face în baza prevederilor art. 39, alin.(1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Alocarea la drepturi de hrănire, asigurarea drepturilor de transport şi drepturile de echipare se acordă conform prevederilor legale în vigoare.
În vederea înmatriculării, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, declarat "ADMIS" la cursul de formare, solicită suspendarea temporară a contractului individual de muncă aflat în derulare cu Ministerul Apărării Naţionale, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau, respectiv suspendarea raportului de serviciu, conform Legii nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici.
Personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din afara acestuia, declarat “ADMIS” la cursul de formare, este înmatriculat şi beneficiază, pe timpul cursului, de drepturile stabilite pentru elevii şcolilor militare.
Cursanţii vor semna contractul privind exercitarea profesiei de ofiţer în activitate, prin care consimt să aibă raporturi de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale pe durata a minimum 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Pentru cursanţii care au deja contracte în derulare, noile contracte vor intra în vigoare la data prezentării absolvenţilor în unitatea militară în care au fost repartizaţi, odată cu încetarea raporturilor de muncă/serviciu anterioare.
După absolvirea cursului de formare, ofiţerii îşi desfăşoară activitatea în unităţile militare la care sunt repartizaţi pe durata a cel puţin 2 ani de la absolvire.
Taxele de înscriere şi costul/zi al cazării şi hrănirii pe timpul admiterii sunt stabilite de instituţiile militare de învăţământ, potrivit normelor în vigoare.
Maiştrilor militari şi subofiţerilor îndepărtaţi de la curs din motive imputabile lor, le încetează detaşarea, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare, potrivit prevederilor metodologiei privind determinarea/stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării/instruirii, aprobată prin ordin al ministrului apărării naţionale. Pentru faptele săvârşite, acestora li se pot aplica sancţiuni disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale sau din afara acestuia îndepărtat de la curs din motive imputabile lui, suportă cheltuielile de întreţinere pe perioada şcolarizării, potrivit normelor în vigoare. Pentru faptele săvârşite, personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale i se pot aplica sancţiuni disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Cursanţilor care promovează examenul de absolvire li se acordă gradul de SUBLOCOTENENT.

 

 
pROMOVARE
 
 
 
 
Untitled Document
© 2016 Ministerul Apărării Naţionale