Motto: Armata nu-şi permite să ignore dimensiunea socială a raporturilor de serviciu cu personalul propriu.

 

 

Despre noi

Conducere

Domenii de activitate

Organizare

Principalele atribuţii ale direcţiei

Coordonate de contact

 Despre noi

Direcţia calitatea vieţii personalului s-a înfiinţat la 15.06.2009, prin reorganizarea unor structuri preexistente.
Structura este subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului. Aceasta asigură:
- coordonarea procesului de elaborare, promovare şi implementare a politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului armatei, cadrelor militare în rezervă/retragere şi veteranilor/veteranilor de război;
- activitatea de soluţionare a problemelor sociale cu care se confruntă personalul armatei din teatrele de operaţii şi din ţară;
- secretariatul tehnic al Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale şi al Comisiei de Dialog Social din Ministerul Apărării Naţionale.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu toate structurile din compunerea sau subordinea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, cu alte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale ori cu autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale ce au responsabilităţi în domeniile în care direcţia este investită cu competenţe, precum şi cu asociaţii şi fundaţii legal constituite ale personalului în activitate/ rezervă/retragere sau ale veteranilor/veteranilor de război.


Conducere

Şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului: Col. Iulia Frăsina Tănase

Locţiitor:

Domenii de activitate

- calitatea vieţii personalului armatei (salarizare, sistem de pensii, asistenţă medicală, hrănire, cazare, mediu de lucru, egalitatea de şanse, recunoaşterea meritelor în serviciu, recreere şi refacerea capacităţii de muncă, problematica veteranilor din teatrele de operaţii, sprijin familial, dialog social şi probleme sociale);
- asistenţa postcarieră a personalului militar în rezervă şi în retragere;
- reconversia profesională a personalului;
- asistenţa veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război/văduvelor de veterani de război (coordonare la nivel naţional);
- asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale şi al Comisiei de Dialog Social din Ministerul Apărării Naţionale.


Organizare

Direcţia calitatea vieţii personalului are în componenţă trei structuri principale:
- Secţia calitatea vieţii personalului armatei;
- Secţia coordonare asistenţă veterani, raniţi şi urmaşi ai celor decedaţi în acţiuni militare;
- Secţia calitatea vieţii personalului în rezervă/retragere şi reconversie profesională.
- Secţia asistenţă veterani de război.Atribuţii

A. ÎN DOMENIUL CALITATEA VIEŢII PERSONALULUI ARMATEI
a) elaborează şi actualizează concepţia privind calitatea vieţii personalului armatei şi planul de implementare a acesteia;
b) coordonează procesul de elaborare, promovare şi implementare a politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului armatei, vizând: salarizare, sistem de pensii, asistenţă medicală, hrănire, cazare, mediu de lucru, egalitatea de şanse, recunoaşterea meritelor în serviciu, recreere şi refacerea capacităţii de muncă, problematica militarilor veterani şi veteranilor din teatrele de operaţii, sprijin familial, dialog social şi probleme sociale;
c) iniţiază şi coordonează, periodic sau la ordin, consultări cu structuri din Ministerul Apărării Naţionale şi din afara acestuia, care au responsabilităţi în domeniul calităţii vieţii personalului armatei sau în legătură cu acesta;
d) participă   la grupuri de lucru, comisii, comitete sau alte asemenea organisme colective, care analizează probleme din sfera calităţii vieţii personalului sau în legătură cu aceasta;
e) monitorizează modul în care celelalte structuri implicate asigură aplicarea Planului de măsuri privind calitatea vieţii personalului, precum şi drepturile ce se cuvin, potrivit legii, personalului armatei, fiind abilitată să solicite şi să primească informaţii şi documente specifice, de la respectivele structuri, precum şi să desfăşoare activităţi de îndrumare şi control în domeniile de competenţă;
f) avizează proiecte de acte normative, concepţii, planuri sau alte documente care vizează, la nivel de politici, domenii în care direcţia este investită cu competenţe;
g) iniţiază şi menţine un dialog sistematic cu personalul armatei, direct, prin intermediul mass-media, internet sau prin orice alte mijloace legale;
h) înregistrează, monitorizează şi soluţionează petiţiile formulate de structurile militare şi de personalul armatei, pe probleme ce aparţin de domeniul calităţii vieţii;
i) se documentează permanent şi întocmeşte studii comparative asupra practicilor şi tendinţelor privind drepturile altor categorii socio-profesionale din România şi ale personalului din armatele altor state membre NATO şi UE;
j) înaintează conducerii Ministerului Apărării Naţionale, periodic sau la ordin, situaţii, analize, sinteze şi propuneri privind calitatea vieţii personalului armatei şi stadiul implementării măsurilor stabilite;
k) coordonează, în sistem integrat, problematica militarilor veterani şi veteranilor participanţi la misiuni internaţionale, precum şi a invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi;
l) asigură, la nivel de experţi, interfaţa Ministerului Apărării Naţionale cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale care au responsabilităţi pe linia calităţii vieţii personalului armatei;
m) identifică personalul armatei care întâmpină dificultăţi sociale şi propune măsuri de sprijin adecvate, fiind abilitată să iniţieze şi să coordoneze acţiuni caritabile la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi/sau în parteneriat cu organizaţii de profil;
n) gestionează activitatea Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale şi a Comisiei de Dialog Social din Ministerul Apărării Naţionale;
o) participă la acţiuni de cooperare militară internaţională în domeniul calităţii vieţii personalului.

B. ÎN DOMENIUL CALITATEA VIEŢII PERSONALULUI ÎN REZERVĂ/RETRAGERE ŞI RECONVERSIE PROFESIONALĂ.
1. În subdomeniul calitatea vieţii personalului în rezervă/retragere
a) elaborează, promovează şi implementează politici şi programe în domeniul asistenţei postcarieră a personalului militar în rezervă/retragere;
b) iniţiază proiecte de acte normative pe linia asistenţei postcarieră a personalului militar în rezervă/retragere, monitorizează modul de aplicare şi prezintă propuneri de actualizare şi îmbunătăţire a acestora;
c) asigură interfaţa Ministerului Apărării Naţionale cu structurile asociative ale personalului militar în rezervă/retragere, acordând acestora asistenţa necesară pentru soluţionarea problemelor specifice;
d) monitorizează modul în care sunt rezolvate problemele personalului militar în rezervă/retragere, de către autorităţile statului cu responsabilităţi în domeniu şi propune soluţii de eliminare a eventualelor disfuncţii;
e) elaborează şi promovează, în parteneriat cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, programe speciale de sprijin şi asistenţă socială pentru persoanele aflate în dificultate din cauza vârstei sau a stării de sănătate, care au calitatea de personal militar în rezervă/retragere;
f) efectuează, periodic sau la ordin, demersuri pentru înaintarea în grad, decorarea sau asigurarea altor drepturi prevăzute prin lege, pentru personalul militar în rezervă/retragere;
g) reprezintă Ministerul Apărării Naţionale, la nivel de experţi, în relaţia cu reprezentanţii instituţiilor care au atribuţii în domeniul asigurării drepturilor personalului militar în rezervă/retragere;
h) realizează, gestionează şi actualizează baza de date informatizată cuprinzând informaţiile necesare organizării şi coordonării problematicii asistenţei postcarieră a personalului militar;
i) iniţiază şi derulează programe de cooperare cu structuri similare din alte state, pentru îmbunătăţirea şi diversificarea activităţii pe linia asistenţei postcarieră a personalului militar;
j) întreprinde măsurile necesare pentru rezolvarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Ministerului Apărării Naţionale de către personalul militar în rezervă/retragere;
k) întocmeşte, periodic sau la ordin, situaţii şi evaluări privind derularea activităţilor specifice şi face propuneri de perfecţionare a acestora.

2. În subdomeniul reconversie profesională
a) elaborează concepţia generală şi programul de reconversie profesională a personalului din Armata României şi coordonează implementarea acestora;
b) iniţiază proiecte de acte normative pe linia reconversiei profesionale, monitorizează modul de aplicare şi prezintă propuneri de actualizare şi îmbunătăţire a reglementărilor specifice;
c) coordonează, pe linie de specialitate, activitatea tuturor responsabililor teritoriali pentru reconversie profesională şi asigură, periodic, instruirea acestora;
d) monitorizează evoluţiile şi tendinţele de pe piaţa civilă a muncii, la nivel naţional şi pe zone geografice, iar în baza datelor obţinute întocmeşte analize şi sinteze, propunând soluţii adecvate, pe tipuri de măsuri active şi categorii de personal;
e) reprezintă Ministerul Apărării Naţionale, la nivel de experţi, în relaţia cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau ai altor instituţii care au atribuţii în domeniul redistribuirii forţei de muncă;
f) fundamentează şi promovează, către instituţiile abilitate, necesarul de resurse pentru desfăşurarea procesului de reconversie profesională şi urmăreşte utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost planificate;
g) monitorizează desfăşurarea întregului proces de reconversie profesională;
h) întocmeşte, periodic sau la ordin, situaţii şi evaluări privind derularea programelor specifice şi face propuneri de perfecţionare a acestora;
i) creează, gestionează şi actualizează baza de date informatizată cuprinzând informaţiile necesare organizării şi coordonării reconversiei profesionale;
j) coordonează activitatea de evaluare/certificare/echivalare a competenţelor profesionale relevante pentru mediul civil, dobândite de personalul militar disponibilizat pe timpul activităţii desfăşurate în armată;
k) iniţiază şi derulează programe de cooperare cu structuri similare din alte state, pentru îmbunătăţirea şi diversificarea activităţii de reconversie profesională;
l) participă, conform angajamentelor părţii române, la schimburi de experienţă şi activităţi de transfer de expertiză în domeniul reconversiei profesionale, la solicitarea NATO, UE sau în cadrul unor iniţiative de cooperare internaţională regională ori bilaterală.

C. ÎN DOMENIUL ASISTENŢĂ VETERANI DE RĂZBOI
a) formulează propuneri privind iniţierea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative ce privesc problematica veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război şi monitorizează modul de aplicare a legislaţiei specifice;
b) participă la procesul de planificare a fondurilor necesare pentru asigurarea drepturilor ce se cuvin veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi ale structurilor asociative ale veteranilor de război, care, potrivit legii, pot beneficia de finanţare de la bugetul de stat;
c) acordă consiliere pentru fundamentarea bugetului anual de către structurile asociative ale veteranilor de război care, potrivit legii, pot beneficia de finanţare de la bugetul de stat;
d) monitorizează modul în care sunt rezolvate problemele veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război, de către structurile guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniu, fiind abilitată să solicite şi să primească informaţii şi documente specifice, în condiţiile legii, de la instituţiile care au responsabilităţi în acest sens;
e) iniţiază şi coordonează analize periodice ale cadrului legislativ şi instituţional privind problematica veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice care au responsabilităţi în domeniu, în scopul optimizării sistemului de asigurare a drepturilor specifice;
f) menţine un dialog sistematic şi mediază o relaţionare eficientă între autorităţile statului şi structurile asociative ale veteranilor de război, asigură interfaţa Ministerului Apărării Naţionale cu structurile asociative ale veteranilor, acordând acestor asociaţii asistenţa de specialitate necesară;
g) participă la procesul de elaborare, promovare şi implementare a unor programe de sprijin social destinate veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război care se află în dificultate din cauza vârstei înaintate sau a stării de sănătate, cooperând cu instituţiile publice specializate şi cu organizaţiile neguvernamentale ce au în responsabilitate această problematică;
h) creează, gestionează şi actualizează baze de date informatizate cuprinzând informaţiile necesare organizării şi coordonării problematicii veteranilor de război;
i) analizează propunerile privind decorarea şi avansarea veteranilor de război şi efectuează demersurile necesare în vederea promovării acestora către organele în drept;
j) avizează dosarele de reconstituire cu martori a calităţii de veteran de război, potrivit metodologiei stabilite în acest sens;
k) avizează adeverinţele eliberate de Serviciul istoric al armatei sau de alte instituţii deţinătoare de arhivă, în vederea stabilirii calităţii de veteran de război;
l) formulează răspunsuri la petiţiile primite de la veterani, invalizi de război şi urmaşi ai acestora şi intervine la autorităţile competente pentru soluţionarea problemelor ce exced sferei de competenţă a Ministerului Apărării Naţionale;
m) distribuie legitimaţiile de veteran de război centrelor militare zonale, pe baza situaţiilor centralizatoare privind necesarul de legitimaţii de veteran de război pentru anul următor;
n) participă la procesul de organizare a unor festivităţi comemorative şi de cinstire a eroilor sau la alte asemenea evenimente ce presupun implicarea veteranilor de război;
o) iniţiază şi derulează schimburi de experienţă sau alte asemenea acţiuni cu structuri similare din alte state, pentru îmbunătăţirea şi diversificarea activităţii privind veteranii, invalizii şi văduvele de război;
p) întocmeşte, periodic sau la ordin, situaţii şi evaluări privind derularea activităţilor specifice şi face propuneri de perfecţionare a acestora.


Coordonate de contact

Tel: 021.319.58.58, int. 2648 sau 2261
Fax: 021.319.59.38
Adresă: Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti
Contact şef direcţie - e-mail: