Informaţii generale

Conducere

Organizare

Link către site-ul Casei de Pensii Sectorială

Contact

 Informaţii generale

Direcţia financiar-contabilă asigură, potrivit legii, îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale, în calitate de ordonator principal de credite. Pentru realizarea acestui obiectiv,  Direcţia financiar-contabilă desfăşoară activităţi specifice în următoarele domenii:
a) elaborarea, aprobarea şi actualizarea bugetelor;

b) organizarea sistemului de finanţare, finanţarea şi monitorizarea execuţiei bugetare;

c) analiza financiar-contabilă a datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele de execuţie bugetară;

d) organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii, la nivelul ordonatorului principal de credite;

e)  inventarierea, evaluarea şi reevaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la nivelul ordonatorului principal de credite;

f) analizarea situaţiilor financiare întocmite de ordonatorii de credite din finanţarea nemijlocită a ordonatorului principal de credite;

g) întocmirea situaţiei financiare a Ministerului Apărării Naţionale şi susţinerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;

h) plata contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale care, potrivit legii, se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;

i) stabilirea şi plata drepturilor de natură salarială, în lei şi valută, ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi asigurarea fondurilor financiare necesare întreţinerii şi funcţionării misiunilor permanente în străinătate;

j) stabilirea şi plata drepturilor băneşti în valută, determinate de efectuarea misiunilor temporare în străinătate de către personalul structurilor asigurate financiar prin Direcţia financiar-contabilă, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

k) plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărârile judecătoreşti care privesc Direcţia financiar-contabilă şi structurile centrale din asigurarea financiară a Direcţiei financiar-contabile, ale căror comandanţi/şefi nu au calitatea de ordonator de credite , precum şi plata despăgubirilor civile cu executare succesivă, acordate persoanelor fizice prin hotărârile judecătoreşti în care Ministerul Apărării Naţionale are calitatea de parte responsabilă civilmente sau comitent;

l) urmărirea şi realizarea creanţelor precum şi efectuarea decontărilor interne cu personalul propiu şi cel al structurilor asigurate financiar, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

m) salarizarea personalului propriu şi al structurilor asigurate financiar prin Direcţia financiar-contabilă;

n) organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaţiuni şi documente supuse aprobării ministrului apărării naţionale;

o) organizarea modului de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare suportate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;

p) organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar-contabil, la nivelul ordonatorului principal de credite.


Direcţia financiar-contabilă, în calitate de structură specializată, asigură realizarea managementului financiar-contabil la nivel central, în Ministerul Apărării Naţionale, şi desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

a) elaborarea metodologiei şi emiterea actelor normative specifice pentru reglementarea unitară a activităţii financiar-contabile în Ministerului Apărării Naţionale;

b) elaborarea normelor specifice privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern în domeniul financiar-contabil;

c) avizarea, potrivit domeniilor de responsabilitate, a proiectelor de acte normative specifice elaborate de alte structuri din minister, supuse aprobării ministrului apărării naţionale;

d) avizarea, potrivit domeniilor de responsabilitate, a proiectelor de activităţi şi operaţiuni cu implicaţii economico-financiare, supuse aprobării ministrului apărării naţionale;

e) emiterea punctelor de vedere de specialitate, cu privire la aplicarea unitară a prevederilor actelor normative din domeniul financiar-contabil, la solicitarea ordonatorilor de credite din finanţarea ordonatorului principal de credite;

f) acordarea, menţinerea şi retragerea titlului de specialist de clasă în specialităţile militare din domeniul financiar-contabil, stabilite prin actele normative specifice;

g) verificarea îndeplinirii criteriilor specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către persoanele propuse să acorde viza de control financiar preventiv propriu în structurile militare ale căror comandanţi au calitatea de ordonator de credite;

h) reprezentarea Ministerului Apărării Naţionale, la nivel de expert/specialist pe domeniile de activitate specifice, în cadrul activităţilor interdepartamentale, potrivit aprobării ministrului apărării naţionale.

   

   

  Conducere

   

  General de brigadă dr. Florin JIANU- şeful Direcţiei Financiar Contabile  Organigramă

  Organizare  Contact

  Ofiter de relatii cu publicul: 
  Colonel Eduard RADI, Telefon: 021.319 58 58; 021.314 58 60, interior 2532
  Email de contact(PENTRU CORESPONDENTA CURENTA ADRESATA INSTITUTIEI) - contact_dfc@mapn.ro
  Email pentru petitii adresate DIRECTIEI FINANCIAR-CONTABILE - petitii_dfc@mapn.ro

  PROGRAM DE AUDIENŢE:
  - Şeful Direcţiei financiar-contabile: Joi între orele 14:30-15:30
  - Locţiitorul şefului Direcţiei financiar-contabile: Miercuri între orele 14:30-15:30
  - Directorul adjunct al Direcţiei financiar-contabile: Luni între orele 14:30-15:30