Informaţii cu caracter general

Conducere

Organizare

Link către site-ul Casei de Pensii Sectorială

Contact

 Informaţii cu caracter general


Direcţia generală financiar-contabilă asigură, potrivit legii, îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale, în calitate de ordonator principal de credite. Pentru realizarea acestui obiectiv,  Direcţia generală financiar-contabilă desfăşoară activităţi specifice în următoarele domenii:

a) elaborarea, aprobarea şi actualizarea bugetelor;

b) organizarea sistemului de finanţare, finanţarea şi monitorizarea execuţiei bugetare;

c) organizarea şi conducerea contabilităţii, la nivelul ordonatorului principal de credite;

d) inventarierea, evaluarea şi reevaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la nivelul ordonatorului principal de credite;

e) întocmirea situaţiei financiare a Ministerului Apărării Naţionale şi susţinerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;

f) plata contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale care, potrivit legii, se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;

g) stabilirea şi plata drepturilor bănești, în lei şi valută, ale personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în străinătate, decontarea cheltuielilor precum şi asigurarea fondurilor financiare necesare întreţinerii şi funcţionării misiunilor permanente în străinătate;

h) plata obligațiilor bănești stabilite prin hotărârile judecătorești care privesc Direcția generală financiar-contabilă și structurile centrale din asigurarea financiară a Direcției generale financiar-contabile, ale căror comandanți/șefi nu au calitatea de ordonator de credite, precum și plata despăgubirilor civile cu executare succesivă acordate persoanelor fizice prin hotărârile judecătorești în care Ministerul Apărării Naționale are calitatea de parte responsabilă civilmente sau comitent;

i) salarizarea personalului propriu şi al structurilor asigurate financiar prin Direcţia generală financiar-contabilă;

j) coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică şi monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu;

k) organizarea şi exercitarea controlului intern managerial în domeniul financiar-contabil, la nivelul ordonatorului principal de credite;

    

Direcţia generală financiar-contabilă, în calitate de structură specializată, asigură realizarea managementului financiar-contabil la nivel central, în Ministerul Apărării Naţionale, şi desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

  a) elaborarea strategiilor și politicilor în domeniul managementului financiar-contabil;

  b) elaborarea metodologiei şi emiterea actelor normative specifice pentru reglementarea unitară a activităţii financiar-contabile în Ministerului Apărării Naţionale;

  c) avizarea, potrivit domeniilor de responsabilitate, a proiectelor de acte normative specifice elaborate de alte structuri din minister, supuse aprobării ministrului apărării naţionale;

  d) avizarea, potrivit domeniilor de responsabilitate, a proiectelor de activităţi şi operaţiuni cu implicaţii economico-financiare, supuse aprobării ministrului apărării naţionale;

  e) emiterea punctelor de vedere de specialitate, cu privire la aplicarea unitară a prevederilor actelor normative din domeniul financiar-contabil, la solicitarea ordonatorilor de credite din finanţarea ordonatorului principal de credite;

  f) acordarea, menţinerea şi retragerea titlului de specialist de clasă în serviciul management financiar-contabil / domeniul financiar-contabil;

  g) reprezentarea Ministerului Apărării Naţionale, la nivel de expert/specialist pe domeniile de activitate specifice, în cadrul activităţilor interdepartamentale, potrivit aprobării ministrului apărării naţionale.

    

    

   Conducere

    

   General de brigadă dr. Florin JIANU- şeful Direcţiei generale financiar-contabile

   Colonel Stănică TUDORIE – locțiitorul șefului Direcției generale financiar-contabile
   Colonel Dragoș LUCAN- director adjunct al Direcției generale financiar-contabile

       Organigramă

   Organizare   Contact   Ofiter de relatii cu publicul: 
   Colonel Păunescu Cătălin, Telefon: 021.319.58.58;  021.314.58.60 interior 2255
   Email de contact(pentru corespondența curentă adresată instituției) - contact_dfc@mapn.ro
   Email pentru petitii adresate Direcției generale financiar-contabile - petitii_dfc@mapn.ro


   Program de audienţe


   - Şeful Direcţiei generale financiar-contabile: Joi între orele 14:30-15:30
   - Locţiitorul şefului Direcţiei generale financiar-contabile: Miercuri între orele 14:30-15:30
   - Directorul adjunct al Direcţiei generale financiar-contabile: Luni între orele 14:30-15:30