Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică - RESPONSABILITĂŢI

 • Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naţionale în raporturile cu autorităţile publice, instanţele de judecată, alte organe cu activitate jurisdicţională, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, româna ori străină
 • Analizarea şi avizarea, sub aspectul legalităţii, a proiectelor de acte normative specifice şi a documentelor înaintate ministrului apărării naţionale, care implică angajarea răspunderii patrimoniale ale ministerului
 • Coordonarea întocmirii proiectelor de acte normative de către structurile centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale
 • Susţinerea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Apărării Naţionale Ón faţa autorităţilor publice şi în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului
 • Participarea la elaborarea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor, precum şi a oricaror alte acte normative specifice
 • Avizarea, în colaborare cu structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale cu atribuţii în domeniul ce se doreşte a fi reglementat, a proiectelor de acte normative Óntocmite de autorităţile publice, pentru care s-a cerut avizul Ministerului Apărării Naţionale
 • Asigurarea asistenţei juridice conducerii ministerului, precum si structurilor centrale care nu au consilier juridic Óncadrat sau acesta nu Óşi poate Óndeplini temporar atribuţiile
 • Gestionarea, din punct de vedere juridic, a măsurilor Óntreprinse la nivelul Ministerului Apărării Naţionale privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • Coordonarea procesului de armonizare a prevederilor proiectelor actelor normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale cu acquis-ul NATO si UE
 • Coordonarea asigurării asistenţei juridice Ón relaţiile cu forţele armate străine
 • Participarea Ón comisiile permanente de specialitate, care funcţionează la nivelul structurilor centrale ale ministerului, în vederea asigurării legalităţii măsurilor adoptate sau propuse
 • Informarea operativă sau prin rapoarte periodice a conducerii Ministerului Apărării Naţionale asupra principalelor probleme privind asistenţa juridică, precum si a măsurilor ce se impun a fi luate
 • Elaborarea instrucţiunilor privind activitatea legislativă si de asistenţă juridică Ón Ministerul Apărării Naţionale
 • Acordarea avizului în vederea confirmării Ón arma "Justiţie Militară" a ofiţerilor Ón activitate numiţi Ón funcţii de consilieri juridici în cadrul Ministerului Apărării Naţionale
 • Ţinerea evidenţei consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naţionale
 • Consultarea cu reprezentanţii asociaţiilor si fundaţiilor care Óşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării, Ón vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune Ón procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor
 • Ţinerea evidenţei asociaţiilor si fundaţiilor care se adresează Ministerului Apărării Naţionale şi formularea răspunsurilor la solicitarile acestora
 • Ţinerea evidenţei privind constituirea asociaţiilor, fundaţiilor si federaţiilor care Óşi desfasoară activitatea Ón domeniul apărării
 • Analizarea documentelor transmise de către asociaţiile, fundaţiile si federaţiile care Óşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării, care solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică, şi formularea de propuneri ministrului apărării naţionale

Conducere -->


© 2018 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 25.02.2018