Informaţii generale:

 

Direcţia generală juridică este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale, subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea vieţii personalului care are, în principal, următoarele responsabilităţi:
- reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naţionale în raporturile cu autorităţile publice, instanţele de judecată, alte organe cu activitate jurisdicţională, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;
- analizarea şi avizarea, sub aspectul legalităţii, a proiectelor de acte normative specifice şi a documentelor înaintate ministrului apărării naţionale, care implică angajarea răspunderii patrimoniale a ministerului;
- coordonarea întocmirii proiectelor de acte normative de către structurile centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale;
- susţinerea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în faţa autorităţilor publice şi în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului;
- participarea la elaborarea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor, precum şi a oricăror alte acte normative specifice;
- avizarea, în colaborare cu structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale cu atribuţii în domeniul ce se doreşte a fi reglementat, a proiectelor de acte normative întocmite de autorităţile publice, pentru care s-a cerut avizul Ministerului Apărării Naţionale;
- asigurarea asistenţei juridice conducerii ministerului, precum şi structurilor centrale care nu au consilier juridic încadrat sau acesta nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile;
- gestionarea, din punct de vedere juridic, a măsurilor întreprinse la nivelul Ministerului Apărării Naţionale privind prevenirea şi combaterea terorismului;
- coordonarea procesului de armonizare a prevederilor proiectelor actelor normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale cu acquis-ul NATO şi UE;
- coordonarea asigurării asistenţei juridice în relaţiile cu forţele armate străine;
- participarea în comisiile permanente de specialitate, care funcţionează la nivelul structurilor centrale ale ministerului, în vederea asigurării legalităţii măsurilor adoptate sau propuse;
- informarea operativă sau prin rapoarte periodice a conducerii Ministerului Apărării Naţionale asupra principalelor probleme privind asistenţa juridică, precum şi a măsurilor ce se impun a fi luate;
- elaborarea instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale;
- acordarea avizului în vederea confirmării în arma "Justiţie Militară" a ofiţerilor în activitate numiţi în funcţii de consilieri juridici în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
- ţinerea evidenţei consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naţionale;
- consultarea cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor;
- ţinerea evidenţei asociaţiilor şi fundaţiilor care se adresează Ministerului Apărării Naţionale şi formularea răspunsurilor la solicitările acestora;
- ţinerea evidenţei privind constituirea asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării;
- analizarea documentelor transmise de către asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării, care solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică, şi formularea de propuneri ministrului apărării naţionale.

 

 

Conducere:

 

- Şeful Direcţiei generale juridice - col. DRAGU AUREL

- Locţiitorul şefului Direcţiei generale juridice - col.dr. SÎRBU ELENA GABRIELA

 

 

Organizare:

 

Pentru realizarea sarcinilor specifice, Direcţia generală juridică este organizată pe trei servicii, fiecare serviciu având în compunere secţii, birouri independente şi compartimente.
Structura direcţiei este următoarea:
- Serviciul relaţia cu Parlamentul, legislaţie şi avize
- Serviciul drept internaţional şi relaţii juridice
- Serviciul procese

 

 

Contact:

 

Adresa:  Bucureşti, strada Izvor nr. 110, sector 5
Telefon/fax 021.319.56.56