CRITERII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot fi încadrați în funcții vacante, candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
a) au cetățenie română;
b) au domiciliul în România de cel puțin 6 luni;
c) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecați pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
e) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
f) nu fac parte din organizații interzise de legislația română şi nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile şi atribuțiile specifice profesiei militare;
g) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) nu sunt asociați unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
k) candidații femei îşi asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
l) au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniți în anul desfăşurării concursului;
m) au absolvit, în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialității militare prevăzute pentru funcția vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
n) îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;
o) îndeplinesc alte condiții prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
p) dețin grad cel mult egal cu cel al funcției vacante;
q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;
r) sunt declarați "apt" în urma examinării medicale;
s) sunt declarați "admis" în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) - k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
               

CRITERII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de ofițeri, pot fi chemați sau rechemați în activitate candidații care provin din:
a) ofițeri în rezervă, cu excepția celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condițiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituție civilă de învățământ superior;
b) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari, pot fi chemați sau rechemați în activitate maiştrii militari în rezervă, cu excepția celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condițiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de subofițeri, pot fi chemați sau rechemați în activitate candidații care provin din:
a) subofițeri în rezervă;
b) soldați şi gradați profesionişti în activitate;
c) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

 

ETAPELE UNUI CONCURS

Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape:
a) publicarea funcțiilor vacante (la sediul şi pe pagina web a structurii organizatoare, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a);
b) înscrierea la concurs;
c) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
d) selecția candidaților, prin susținerea testelor eliminatorii de aptitudini (examinare medicală, evaluare psihologică, evaluare nivel de pregătire fizică);
e) testul scris de evaluare a cunoştințelor de specialitate (test scris);
f) afişarea rezultatelor finale.

Pentru detalii suplimentare: M124/2017, cu modificări şi completări ulterioare (conținut integral)


STRUCTURI
CARE ORGANIZEAZĂ ÎN ANUL 2018 CONCURSURI DE îNCADRARE A UNOR POSTURI VACANTE
 DE EXECUȚIE DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, ÎN CONDIȚIILE ORDINULUI MINISTRULUI
APĂRĂRII NAȚIONALE NUMĂRUL M.124/2017

 

STRUCTURA ORGANIZATOARE

Telefon contact

Adresa electronică

Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relații internaționale

021.402.34.00, int. 243, 216

https://dpap.mapn.ro/pages/view/95

Departamentul pentru relația cu Parlamentul şi calitatea vieții personalului

021.319.57.32

http://drpcvp.mapn.ro

Departamentul pentru armamente

021.319.58.58, int. 2550

www.dpa.ro

Corpul de control şi inspecție

021.311.08.74

https://www.mapn.ro/cariera/chemare_activitate/concurs/1/corpul-de-control-si-inspectie

Direcția generală management resurse umane

021.319.58.58, int. 2829

https://dmru.mapn.ro

Direcția generală financiar-contabilă

021.319.58.58, int. 2484, 2890

https://www.mapn.ro/cariera/chemare_activitate/concurs/2/directia-generala-financiar-contabila

Direcția generală juridică

021.402.34.00, int. 133

https://www.mapn.ro/cariera/chemare_activitate/concurs/3/directia-generala-juridica

Direcția audit intern

021.319.58.58, int. 2321

 http://dai.mapn.ro

Direcția domenii şi infrastructuri

021.319.58.58, int. 2857, 2256

 http://ddi.mapn.ro

Direcția instanțelor militare

021.310.32.32

https://www.mapn.ro/cariera/chemare_activitate/concurs/4/directia-instantelor-militare

Direcția medicală

021.319.83.24

 http://directiamedicala.mapn.ro

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

021.319.50.51, int. 164, 142

www.scumc.ro

Institutul Național de Medicină Aeronautică şi Spațială „Gl.dr.av. Victor Anastasiu”

021.318.72.48,
021.318.72.46
int. 172, 128

www.inmas.ro

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale

021.319.58.58 int. 2639

 http://cps.mapn.ro

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

021.319.48.80, int. 107, 121

https://www.unap.ro/index.php/ro/informatii-utile2/oferte-de-munca

Academia Tehnică Militară

021.335.57.63

http://mta.ro

Statul Major al Apărării

021.402.34.00,
021.410.40.40,
 int.1001 689, 1001 830

http://smap.mapn.ro/anunturi/chemare_activitate.php

Statul Major al Forțelor Terestre

021.314.46.10
021.318.53.67

https://www.forter.ro/posturi-vacante

Statul Major al Forțelor Aeriene

021.319.40.00

www.roaf.ro

Statul Major al Forțelor Navale

021.319.60.52
021.319.40.20, int. 179

www.navy.ro

Comandamentul logistic întrunit

021.315.54.85
021.315.54.86
021.315.54.87

http://smap.mapn.ro/cli/cariere.html

Comandamentul comunicațiilor şi informaticii

021.319.59.59
021.319.59.18
021.319.59.50

http://cci.mapn.ro/pages/view/129