Ministrul apărării naționale a vizitat unități din Cluj-Napoca și Bistrița

Ministrul apãrãrii ºi ºeful SMG la ºedinþa de analizã a stãrii structurilor

Ministrul apărării și șeful SMG la ședința de analiză a stării structurilor