Ecusoane (Badges)

Divizionul 84 Asigurare Date "Mãrãºti" (The 84th Intelligence Division "Mãrãºti")

Divizionul 84 Asigurare Date "Mărăști" (The 84th Intelligence Division "Mărăști")