Batalionul 24 Vânãtori de Munte “GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU”(The 24th Mountain Battalion "GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU")
Batalionul 32 Infanterie 2 (The 32nd Infantry Battalion "MIRCEA")
Batalionul 32 Infanterie “MIRCEA”(The 32nd Infantry Battalion "MIRCEA")
Batalionul 24 Vânători de Munte “GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU”(The 24th Mountain Battalion "GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU")
Vizualizat: 683 ori.
Batalionul 32 Infanterie 2 (The 32nd Infantry Battalion "MIRCEA")
Vizualizat: 603 ori.
Batalionul 32 Infanterie “MIRCEA”(The 32nd Infantry Battalion "MIRCEA")
Vizualizat: 711 ori.
Batalionul 32 Infanterie “MIRCEA”--ecuson instrucþie (The 32nd Infantry Battalion "MIRCEA"-training)
Batalionul 33 Vânãtori de Munte “POSADA” (The 33rd Mountain Battalion "POSADA")
Batalionul 41 Transport „BOBÂLNA” (The 41st transport Battalion "BOBÂLNA")
Batalionul 32 Infanterie “MIRCEA”--ecuson instrucție (The 32nd Infantry Battalion "MIRCEA"-training)
Vizualizat: 481 ori.
Batalionul 33 Vânători de Munte “POSADA” (The 33rd Mountain Battalion "POSADA")
Vizualizat: 621 ori.
Batalionul 41 Transport „BOBÂLNA” (The 41st transport Battalion "BOBÂLNA")
Vizualizat: 520 ori.
Batalionul 45 Comunicaþii ºi Informaticã “CÃPITAN GRIGORE GIOSANU”(The 45th Communications and Informatics Battalion "CÃPITAN GRIGORE GIOSANU")
Batalionul 52 Geniu „Tisa” (The 52nd Engineer Battalion "Tisa")
Batalionul 55 Artilerie Antiaerianã „SOMEª” (The 55th Air Defence Artillery Battalion "SOMEª")
Batalionul 45 Comunicații și Informatică “CĂPITAN GRIGORE GIOSANU”(The 45th Communications and Informatics Battalion "CĂPITAN GRIGORE GIOSANU")
Vizualizat: 553 ori.
Batalionul 52 Geniu „Tisa” (The 52nd Engineer Battalion "Tisa")
Vizualizat: 480 ori.
Batalionul 55 Artilerie Antiaeriană „SOMEȘ” (The 55th Air Defence Artillery Battalion "SOMEȘ")
Vizualizat: 561 ori.
Batalionul 55 Comunicaþii ºi Informaticã  “NAPOCA” - ecuson de mânecã (The 55th Communications and Informatics Battalion "NAPOCA")
Batalionul 55 Comunicaþii ºi Informaticã  “NAPOCA” - ecuson de mânecã-instrucþie (The 55th Communications and Informatics Battalion "NAPOCA")
Batalionul 72 Apãrare NBC “NEGRU VODÔ (The 72nd NBC Defence Battalion "NEGRU VODÃ")
Batalionul 55 Comunicații și Informatică “NAPOCA” - ecuson de mânecă (The 55th Communications and Informatics Battalion "NAPOCA")
Vizualizat: 593 ori.
Batalionul 55 Comunicații și Informatică “NAPOCA” - ecuson de mânecă-instrucție (The 55th Communications and Informatics Battalion "NAPOCA")
Vizualizat: 563 ori.
Batalionul 72 Apărare NBC “NEGRU VODĂ” (The 72nd NBC Defence Battalion "NEGRU VODĂ")
Vizualizat: 554 ori.