Fanioane (Pennons)

Divizionul 84 Asigurare Date "Mãrãºti"(The 84th Intelligence Division "Mãrãºti")

Divizionul 84 Asigurare Date "Mărăști"(The 84th Intelligence Division "Mărăști")