Highlight for Album: Scorpionii Negri vizitati de gl. Dutton (The Black Scorpions -visited by General Dutton)
În luna august a.c. a avut loc afluirea cãtre Irak a militarilor craioveni. Acest lucru s-a realizat cu o aeronavã BAC 1-11, apaþinând companiei Romavia, care a decolat de pe Aeroportul „Henri Coandã”, din Bucureºti(On August this year, the military from Craiova went to Iraq by a BAC 1-11 aircraft of Romavia Company, departured from Bucharest "Henri Coanda" airport)
Generalul de brigadã Nicolae Roman ºi maiorul Daniel Petrescu, în timpul ceremonialului militar din Camp Mittica desfãºurat pe data de 15 august a.c. cu ocazia transferulului de autoritate asupra  Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii Negri”, care i-au înlocuit în teatru pe Batalionul 2 Infanterie „Cãlugãreni” (Brigade General Nicolae Roman and Major Daniel Petrescu during the military ceremony in Camp Mittica, occured on Agust 15,ocassioned by the transfer of authority over the 20th Infantry Battalion "Black Scorpions" who replaced the 2nd Infantry Battalion "Calugareni"in the theatre
Album: Scorpionii Negri vizitati de gl. Dutton (The Black Scorpions -visited by General Dutton)
Actualizat: 03/06/08
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 7115 ori.
În luna august a.c. a avut loc afluirea către Irak a militarilor craioveni. Acest lucru s-a realizat cu o aeronavă BAC 1-11, apaținând companiei Romavia, care a decolat de pe Aeroportul „Henri Coandă”, din București(On August this year, the military from Craiova went to Iraq by a BAC 1-11 aircraft of Romavia Company, departured from Bucharest "Henri Coanda" airport)
Vizualizat: 5083 ori.
Generalul de brigadă Nicolae Roman și maiorul Daniel Petrescu, în timpul ceremonialului militar din Camp Mittica desfășurat pe data de 15 august a.c. cu ocazia transferulului de autoritate asupra Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii Negri”, care i-au înlocuit în teatru pe Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” (Brigade General Nicolae Roman and Major Daniel Petrescu during the military ceremony in Camp Mittica, occured on Agust 15,ocassioned by the transfer of authority over the 20th Infantry Battalion "Black Scorpions" who replaced the 2nd Infantry Battalion "Calugareni"in the theatre
Vizualizat: 4465 ori.
Drapelul de luptã al „Scorpionilor Negri” este desfãºurat pentru prima datã în tabãra militarã (The Combat Colors of the "Black Scorpions" is hoisted for the first time in the military camp)
Locotent-colonelul Ioan Nicolae ºi maiorul Daniel Petrescu, comandanþii celor douã batalioane de infanterie raportând predarea-primirea responsabilitãþilor în zona de operaþii (Lt. Colonel Ioan Nicolae and Major Daniel Petrescu, the two Infantry Battalions'commanders reporting the transfer of responsibility in the area of operations)
– Întâlnirea conducerii B 20 Infanterie cu liderii irakieni din provincia Dhi Qar, zonã aflatã în aria de responsabilitate a militarilor craioveni(Meeting between the 20th Infantry Battalion leaders and the Iraqi leaders of Dhi Qar Province, the area of responsibility of the military from Craiova)
Drapelul de luptă al „Scorpionilor Negri” este desfășurat pentru prima dată în tabăra militară (The Combat Colors of the "Black Scorpions" is hoisted for the first time in the military camp)
Vizualizat: 4142 ori.
Locotent-colonelul Ioan Nicolae și maiorul Daniel Petrescu, comandanții celor două batalioane de infanterie raportând predarea-primirea responsabilităților în zona de operații (Lt. Colonel Ioan Nicolae and Major Daniel Petrescu, the two Infantry Battalions'commanders reporting the transfer of responsibility in the area of operations)
Vizualizat: 4221 ori.
– Întâlnirea conducerii B 20 Infanterie cu liderii irakieni din provincia Dhi Qar, zonă aflată în aria de responsabilitate a militarilor craioveni(Meeting between the 20th Infantry Battalion leaders and the Iraqi leaders of Dhi Qar Province, the area of responsibility of the military from Craiova)
Vizualizat: 4126 ori.
Locotenent-colonelul Nicolae Ioan, cdt. „Scorpionilor Negri”, le dã militarilor ultimele indicaþii înainte de plecare într-o nouã misiune(Lieutenant Colonel Nicolae Ioan, the "Black Scorpions" commander  giving the last indications before starting the mission)
Comandantul Comandamentului Operaþional Interforþe al armatei italiene, generalul-locotenent Fabrizio Castagnetti salutã Drapelul României, cu ocazia ceremoniei de predare a comenzii Forþei Operaþionale Întrunite Italiene desfãºuratã pe data de 6 septembrie a.c., în campul Mittica (Commander of Joint Operational HQ of the Italian armed forces, Lieutenant General Fabrizio Castagnetti, saluting the Flag of Romania, during the ceremony of handing of command of the Italian Joint Operational Force, occured on September 6, in Camp Mittica)
Plecarea îintr-o misiune de patrulare pe una din caile de comunicaþie din aria de responsabilitate a B 20 Infanterie ( Leave for mission of patrol on one way of communication in the 20th Infantry Battalion's area of responsibility)
Locotenent-colonelul Nicolae Ioan, cdt. „Scorpionilor Negri”, le dă militarilor ultimele indicații înainte de plecare într-o nouă misiune(Lieutenant Colonel Nicolae Ioan, the "Black Scorpions" commander giving the last indications before starting the mission)
Vizualizat: 4237 ori.
Comandantul Comandamentului Operațional Interforțe al armatei italiene, generalul-locotenent Fabrizio Castagnetti salută Drapelul României, cu ocazia ceremoniei de predare a comenzii Forței Operaționale Întrunite Italiene desfășurată pe data de 6 septembrie a.c., în campul Mittica (Commander of Joint Operational HQ of the Italian armed forces, Lieutenant General Fabrizio Castagnetti, saluting the Flag of Romania, during the ceremony of handing of command of the Italian Joint Operational Force, occured on September 6, in Camp Mittica)
Vizualizat: 4441 ori.
Plecarea îintr-o misiune de patrulare pe una din caile de comunicație din aria de responsabilitate a B 20 Infanterie ( Leave for mission of patrol on one way of communication in the 20th Infantry Battalion's area of responsibility)
Vizualizat: 4410 ori.
Transportoarele amfibii blindate B-33 „Zimbru” aflate în dotarea batalionului românesc din Irak (B-33 "Zimbru" amphibious armoured carriers the Romanian Battalion in Iraq is endowed with)
Capela militarã ce poartã hramul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel a fost strãmutatã la 1 noiembrie 2004 din tabãra  “White Horse”, unde a funcþionat iniþial, în tabãra „Mittica”. Capela este construitã din lemn, iar perereþii exteriori au fost vopsiþi în camuflaj (The Sfintii Apostoli" Petru si Pavel" military chapel was removed in November 1, 2004 from "White Horse"camp to "Mittica"camp. The chapel was made in wood and the external walls are painted in camouflage colors)
Una din misiunile executate de militarii craioveni este ºi activitatea de instruire a noii armate irakiene. Instructorul român explicând militarilor irakieni modul de funcþionare a armamentului uºor de infanterie (One of the missions performed by the military from Craiova is to train the new Iraqi armed forces. The Romanian trainer explains to the Iraqi military the operation of the light infantry armament)
Transportoarele amfibii blindate B-33 „Zimbru” aflate în dotarea batalionului românesc din Irak (B-33 "Zimbru" amphibious armoured carriers the Romanian Battalion in Iraq is endowed with)
Vizualizat: 4723 ori.
Capela militară ce poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost strămutată la 1 noiembrie 2004 din tabăra “White Horse”, unde a funcționat inițial, în tabăra „Mittica”. Capela este construită din lemn, iar perereții exteriori au fost vopsiți în camuflaj (The Sfintii Apostoli" Petru si Pavel" military chapel was removed in November 1, 2004 from "White Horse"camp to "Mittica"camp. The chapel was made in wood and the external walls are painted in camouflage colors)
Vizualizat: 4475 ori.
Una din misiunile executate de militarii craioveni este și activitatea de instruire a noii armate irakiene. Instructorul român explicând militarilor irakieni modul de funcționare a armamentului ușor de infanterie (One of the missions performed by the military from Craiova is to train the new Iraqi armed forces. The Romanian trainer explains to the Iraqi military the operation of the light infantry armament)
Vizualizat: 4114 ori.