Scorpionii Negri vizitati de gl. Dutton (The Black Scorpions -visited by General Dutton)

Compania Alfa -  una dintre subunitãþile unde generalul Dutton a discutat cu militarii români

Compania Alfa - una dintre subunitățile unde generalul Dutton a discutat cu militarii români