Conferință pe teme de integrare europeană, la Palatul Cercului Militar Național (Conference on European integration, at the National Military Club Palace)

Corneliu Dobriþoiu, secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru Integrare Euroatlanticã ºi Politica de Apãrare ºi Nick Witney, directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare
M. Corneliu Dobritoiu, secrétaire d’Etat et chef du Département pour intégration euro-atlantique et politique de défense
Corneliu Dobritoiu, State Secretary and Chief of Department for Euro-Atlantic Integration and Defense Policy

Corneliu Dobrițoiu, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare și Nick Witney, directorul executiv al Agenției Europene de Apărare
M. Corneliu Dobritoiu, secrétaire d’Etat et chef du Département pour intégration euro-atlantique et politique de défense
Corneliu Dobritoiu, State Secretary and Chief of Department for Euro-Atlantic Integration and Defense Policy