Galaxia Steaua (Steaua Galaxy)

Gl. mr. Cãtãlin Zisu îi premiazã pe sportivii militari - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Major General Catalin Zisu awarding the military sportsmen)

Gl. mr. Cătălin Zisu îi premiază pe sportivii militari - Foto: Cătălin Ovreiu (Major General Catalin Zisu awarding the military sportsmen)