Galaxia Steaua (Steaua Galaxy)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, inaugureazã emisiunea filatelicã dedicatã sportivilor militari - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Minister of Defense, Teodor Melescanu, inaugurating the philatelic emission dedicated to the military sportsmen)

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, inaugurează emisiunea filatelică dedicată sportivilor militari - Foto: Cătălin Ovreiu (Minister of Defense, Teodor Melescanu, inaugurating the philatelic emission dedicated to the military sportsmen)