Galaxia Steaua (Steaua Galaxy)

Teodor Meleºcanu ºi Miodrag Belodedici, fost component al echipei de fotbal Steaua Bucureºti - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Teodor Melescanu and Miodrag Belodedici, ex football player)

Teodor Meleșcanu și Miodrag Belodedici, fost component al echipei de fotbal Steaua București - Foto: Cătălin Ovreiu (Teodor Melescanu and Miodrag Belodedici, ex football player)