Aspecte din prima zi (Aspects of the first day)

Militar în echipament de protecþie
(Military in protection equipment)

Militar în echipament de protecție
(Military in protection equipment)