JURNAL DE CERCETAȘ – 6 august 2007 (Diary of a scout – August 6, 2007)

Pista cu obstacole- Foto Marius Niþulescu
(Obstacle track)

Pista cu obstacole- Foto Marius Nițulescu
(Obstacle track)