Amiralul Gheorghe Marin a participat la ceremonia organizată la Breaza (Admiral Gheorghe Marin participated in the ceremony at Breaza)

Dialog între generaþii - foto Cãtãlin Ovreiu (Dialogue between generations)

Dialog între generații - foto Cătălin Ovreiu (Dialogue between generations)