Amiralul Gheorghe Marin a participat la ceremonia organizată la Breaza (Admiral Gheorghe Marin participated in the ceremony at Breaza)

Elevã împreunã cu familia  - foto Vali Ciobîrcã (Students and her family)

Elevă împreună cu familia - foto Vali Ciobîrcă (Students and her family)