Amiralul Gheorghe Marin a participat la ceremonia organizată la Breaza (Admiral Gheorghe Marin participated in the ceremony at Breaza)

Elevul Liviu Iancu se adresazã audienþei  - foto Vali Ciobîrcã (Student Liviu Iancu addressing to the audience)

Elevul Liviu Iancu se adresază audienței - foto Vali Ciobîrcă (Student Liviu Iancu addressing to the audience)