Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Preºedintele ureazã succes tanchiºtilor - foto: Cãtãlin Ovreiu

Președintele urează succes tanchiștilor - foto: Cătălin Ovreiu