Misiune în comun

Cdt B.151I. Lupii Negri împreunã cu ºeicul Udai Aber Al Manshad - foto Valentin Ciobârcã

Cdt B.151I. Lupii Negri împreună cu șeicul Udai Aber Al Manshad - foto Valentin Ciobârcă