Amiralul Marin împreunã cu gazda sa în vizitã la o unitate de aviaþie (Admiral Marin and his host in visit to an Aviation unit)Primire la ministrul apãrãrii al Republicii Ungaria (Receive by the Hungarian Minister of Defense)
Amiralul Marin împreună cu gazda sa în vizită la o unitate de aviație (Admiral Marin and his host in visit to an Aviation unit)
Vizualizat: 809 ori.
Primire la ministrul apărării al Republicii Ungaria (Receive by the Hungarian Minister of Defense)
Vizualizat: 825 ori.