Lt.col. Vreme primeºte medalia STEAUA DE BRONZ de la col. Battaglia (Col.Battaglia awards the Bronze Star to LT.Col.Vreme)  - foto Gabi Pãtraºcu Medalia STEAUA DE BRONZ (The Bronze Star)- foto Gabi Pãtraºcu
Lt.col. Vreme primește medalia STEAUA DE BRONZ de la col. Battaglia (Col.Battaglia awards the Bronze Star to LT.Col.Vreme) - foto Gabi Pătrașcu
Vizualizat: 1825 ori.
Medalia STEAUA DE BRONZ (The Bronze Star)- foto Gabi Pătrașcu
Vizualizat: 1433 ori.