Corveta "Amiral Petre Bărbuneanu “ revine din misiune ("Amiral Petre Barbuneanu" corvette returns from mission)

Corveta "Amiral Petre Bãrbuneanu" - foto SMFN

Corveta "Amiral Petre Bărbuneanu" - foto SMFN