Corveta "Amiral Petre Bărbuneanu “ revine din misiune ("Amiral Petre Barbuneanu" corvette returns from mission)

Corveta "Amiral Petre Bãrbuneanu" la întoarcerea din misiune - foto SMFN

Corveta "Amiral Petre Bărbuneanu" la întoarcerea din misiune - foto SMFN