Corveta "Amiral Petre Bărbuneanu “ revine din misiune ("Amiral Petre Barbuneanu" corvette returns from mission)

Corveta "Amiral Petre Bãrbuneanu"  ("Amiral Petre Barbuneanu" corvette)- foto SMFN

Corveta "Amiral Petre Bărbuneanu" ("Amiral Petre Barbuneanu" corvette)- foto SMFN