A II-a zi de tabără (The second day)

Cercetaºii viziteazã Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" (The Scouts in visit to "Henri Coanda" Air Force Academy)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii vizitează Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" (The Scouts in visit to "Henri Coanda" Air Force Academy)- foto Cristian Dumitrescu