Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, a primit vizita oficialã a delegaþiei chineze (Minister of National Defence, Gabriel Oprea, received the Chinese delegates in official visit)- foto Valentin Ciobârcã Delegaþia militarã chinezã a fost primitã de amiralul Gheorghe Marin, ºeful S.M.G. (Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff received the Chinese military delegates)- foto Valentin CiobârcãAspect de la inaugurarea laboratorului de învãþare a limbii chineze de la UNAp - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, a primit vizita oficială a delegației chineze (Minister of National Defence, Gabriel Oprea, received the Chinese delegates in official visit)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 875 ori.
Delegația militară chineză a fost primită de amiralul Gheorghe Marin, șeful S.M.G. (Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff received the Chinese military delegates)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 798 ori.
Aspect de la inaugurarea laboratorului de învățare a limbii chineze de la UNAp - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 485 ori.