Delegație militară chineză în vizită la M.Ap.N. (Military Chinese delegates in visit the MoND HQ)

Delegaþia militarã chinezã a fost primitã de amiralul Gheorghe Marin, ºeful S.M.G. (Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff received the Chinese military delegates)- foto Valentin Ciobârcã

Delegația militară chineză a fost primită de amiralul Gheorghe Marin, șeful S.M.G. (Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff received the Chinese military delegates)- foto Valentin Ciobârcă