Ziua Statului Major General (The Day of the General Staff)

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, adresându-se audienþei
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã addressing the audience)

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, adresându-se audienței
(Lieutenant General Ștefan Dănilă addressing the audience)