Inaugurarea bazinului olimpic de polo și natație "Steaua" (THE INAUGURATION OF THE "STEAUA" OLYMPIC SWIMMING POOL)

Colonelul George Boroi, comandantul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua", la inaugurarea bazinului - foto Cãtãlin Ovreiu
( Colonel George Boroi, commander of “Steaua” polo and swimming Olympic pool)

Colonelul George Boroi, comandantul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua", la inaugurarea bazinului - foto Cătălin Ovreiu
( Colonel George Boroi, commander of “Steaua” polo and swimming Olympic pool)