Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Ministrul apãrãrii naționale, în localitãțile afectate de cãderile masive de zãpadã din județul Brãila - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul apărării naționale, în localitățile afectate de căderile masive de zăpadă din județul Brăila - foto Mădălina Ilinca