Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Ministrul apãrãrii naþionale la ºedinþa Comandamentului de iarnã, Prefectura Brãila - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul apărării naționale la ședința Comandamentului de iarnă, Prefectura Brăila - foto Mădălina Ilinca