Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Exerciþiu de drill team prezentat de cãtre militarii Regimentului de Gardã - foto Vali Ciobîrcã
(Drill team performed by the Guard Regiment)

Exercițiu de drill team prezentat de către militarii Regimentului de Gardă - foto Vali Ciobîrcă
(Drill team performed by the Guard Regiment)