Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sãu din Republica Moldova, Viorel Cibotaru, la Bruxelles - foto M.Ap.N.
(Defence minister Mircea Duºa with his Moldovan counterpart, Viorel Cibotaru, at Brussels – photo by MoND)
Ministrul Duºa împreunã cu oficialii din Republica Moldova - foto M.Ap.N.
(Minister Duºa with the officials from the Republic of Moldova - photo by MoND)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul său din Republica Moldova, Viorel Cibotaru, la Bruxelles - foto M.Ap.N.
(Defence minister Mircea Dușa with his Moldovan counterpart, Viorel Cibotaru, at Brussels – photo by MoND)
Vizualizat: 364 ori.
Ministrul Dușa împreună cu oficialii din Republica Moldova - foto M.Ap.N.
(Minister Dușa with the officials from the Republic of Moldova - photo by MoND)
Vizualizat: 376 ori.