Exercițiul HISTRIA 2015 (Exercise HISTRIA 15)

Militari participanþi la exerciþiul HISTRIA (Troops participating in HISTRIA exercise) - foto M.Ap.N.

Militari participanți la exercițiul HISTRIA (Troops participating in HISTRIA exercise) - foto M.Ap.N.