Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, au vizitat unitãþi militare din garnizoana Buzãu- foto Valentin Ciobîrcã (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã visited military units in Buzãu garrison)
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Buzãu - foto Valentin Ciobîrcã (Visit in Buzãu garrison)
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Buzãu - foto Valentin Ciobîrcã (Visit in Buzãu garrison)
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, au vizitat unități militare din garnizoana Buzău- foto Valentin Ciobîrcă (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă visited military units in Buzău garrison)
Vizualizat: 1232 ori.
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Buzău - foto Valentin Ciobîrcă (Visit in Buzău garrison)
Vizualizat: 1329 ori.
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Buzău - foto Valentin Ciobîrcă (Visit in Buzău garrison)
Vizualizat: 1192 ori.
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Buzãu - foto Valentin Ciobîrcã (Visit in Buzãu garrison)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, au vizitat unitãþi militare din garnizoana Buzãu - foto Valentin Ciobîrcã(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã visited military units in Buzãu garrison)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, au vizitat unitãþi militare din garnizoana Buzãu - foto Valentin Ciobîrcã  (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã visited military units in Buzãu garrison)
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Buzău - foto Valentin Ciobîrcă (Visit in Buzău garrison)
Vizualizat: 1244 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, au vizitat unități militare din garnizoana Buzău - foto Valentin Ciobîrcă(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă visited military units in Buzău garrison)
Vizualizat: 1279 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, au vizitat unități militare din garnizoana Buzău - foto Valentin Ciobîrcă (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă visited military units in Buzău garrison)
Vizualizat: 1241 ori.