29 iulie - Ziua Imnului Național (29 July – The Day of the National Anthem)

Ceremonia din Piața Dacia din Buzãu (Ceremony in Dacia Square in Buzãu) - foto Iulian Cadulencu

Ceremonia din Piața Dacia din Buzău (Ceremony in Dacia Square in Buzău) - foto Iulian Cadulencu