BSDA 2018

Ministrul apãrãrii naționale împreunã cu militari la BSDA 2018 - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale împreună cu militari la BSDA 2018 - foto M.Ap.N.