Personalitati

Secretar general al Ministerului Apãrãrii, doamna Georgeta Gavrilã

Secretar general al Ministerului Apărării, doamna Georgeta Gavrilă