Highlight for Album: "Scorpionii Roºii" doneazã cazarmament Poliþiei Autostrãzii din Dhi QarHighlight for Album: Generalul-maior american Michael Oates i-a vizitat pe “Scorpionii roºii” (The US Major General Michael Oates visited the "Red Scorpions")
Album: "Scorpionii Roșii" donează cazarmament Poliției Autostrăzii din Dhi Qar
Actualizat: 02/03/10
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 2579 ori.